Vanhempainvapaa ja -raha 2023

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
vanhempainvapaa

Perhevapaauudistus astui voimaan 1.8.2022 ja sen myötä perheet ovat voineet jakaa vanhempainvapaita vapaammin keskenään. Se miten tämä vaikuttaa perheisiin käytännön tasolla voi kuitenkin jäädä epäselväksi. Teimme aiheesta selvityksen, jossa vertasimme vanhaa perhevapaata uudistuneeseen versioon. Selvitimme miten perhevapaauudistus vaikuttaa vanhempainrahojen suuruuteen ja kotitalouksien kokonaisansioihin.

Inflaatio on vähentänyt perheiden ostovoimaa useilla tuhansilla euroilla

Laskimme kuinka paljon inflaatio on vaikuttanut perheiden tuloihin perheissä, joissa toinen tai kumpikin vanhemmista ovat vanhempainvapaalla. Tuen määrä on pysynyt ennallaan vuoden 2022 perhevapaauudistuksesta. Helmikuun 2023 inflaatioprosentilla (8,8%) perheiden ostovoima on laskenut noin 4 000–6 000 euroa vanhempainvapaan ajalta.

Perhevapaauudistuksen myötä kotitalouksien kokonaisansiot ovat laskeneet jopa 800 € – Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta

Perhevapaauudistuksen myötä perheen kokonaisansiot ovat kauttaaltaan noin 1 % matalammat kuin vanhassa perhevapaamallissa. Vaikka prosentin lasku kuulostaa pieneltä, sen todellinen vaikutus on käytännössä 550–800 € perheen yhteenlasketusta palkkatasosta riippuen.

Ainoa poikkeus on tilanne, jossa toinen osapuolista on toista selvästi korkeapalkkaisempi ja kyseinen pitää maksimipituiset perhevapaat. Tällaisessa tilanteessa kotitalouden tulot itseasiassa kasvavat 2 % muista skenaarioista poiketen vanhaan perhevapaaseen verrattuna.

Perhevapaauudistus pienentää kummankin osapuolen eläkekertymää, mutta määrä on loppujen lopuksi suhteellisen pieni. Kotitalouden yhteenlasketut kokonaisansiot ovat noin 87 % maksimimäärästä, jos tätä vertaa tilanteeseen, jossa perheen molemmat osapuolet ovat normaalisti töissä.

Jos perheen toinen osapuolista on erittäin korkeapalkkainen ja toinen matalapalkkainen, kotitalouden yhteenlaskettujen kokonaisansioiden suuruus voi vaihdella huomattavasti. Tällaisessa tilanteessa korkeapalkkaisen henkilön kannattaa minimoida perhevapaat, jotta kotitalouden tulot pysyisivät mahdollisimman korkeina. Tuloerot tällaisen talouden sisällä voivat olla lähes 10 % vapaiden jakotavasta riippuen.

Mitä vanhempainvapaa tarkoittaa käytännössä?

Vanhemmuudesta saatavat lomat jaetaan raskaus- ja vanhempainvapaaseen. Kummallakin osapuolella on lähtökohtaisesti käytössä 160 vanhempainvapaapäivää, joista 63 arkipäivää on mahdollista siirtää toiselle osapuolelle. Yksinhuoltaja saa toisen osapuolen vanhempainvapaat kokonaisuudessaan itselleen. Vapaapäivistä puhuttaessa on tärkeää huomioida, että myös lauantait lasketaan perhevapaiden tapauksessa arkipäiviksi.

  • Raskausvapaa kestää 40 arkipäivää. Se alkaa yleensä noin 30 arkipäivää ennen laskettua syntymäaikaa.
  • Vanhempainvapaa on minimipituudeltaan 97 arkipäivää ja maksimipituudeltaan 223 arkipäivää. Näistä korkeintaan 18 arkipäivää voi pitää samaan aikaan toisen osapuolen kanssa.

Mikäli lapsia syntyy tai adoptoidaan useampi kerrallaan, pitenee vanhempainvapaa 84 arkipäivää jokaisesta lapsesta. Näitä päiviä voi siirrellä vapaasti osapuolelta toiselle.

Vanhempainvapaan jälkeen jompikumpi vanhemmista voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaan myöntää työnantaja, ja sen ajaksi voi hakea kodinhoidon tukea.

Yksi vaihtoehto on myös osittainen hoitovapaa, joka tarkoittaa viikoittaisen tai päivittäisen työajan lyhentämistä. Lyhennetty työaika mahdollistaa sen, että työ- ja perhe-elämä saadaan yhdistettyä luontevasti. Järjestelyistä sovitaan kuitenkin aina työpaikalla tapauskohtaisesti.

Näin selvitys toteutettiin

Selvityksessä selvitettiin millaiset kotitalouden tulot ovat perhevapaan aikana. Vanha perhevapaa sisältää vähemmän vapaata kuin uudistettu versio, jonka vuoksi näitä ei voitu verrata suoraan keskenään. Siksi vertailua varten selvitettiin paljonko kukin kotitalous tienaisi palkkatöistä, jos perhevapaalle ei tarvitsisikaan jäädä. Tämän jälkeen olemme saaneet prosenttilukeman, joka kertoo paljonko kotitalouden tulot jäävät tästä teoreettisesta maksimista.

Selvitystä varten selvitettiin naisten ja miesten kolme suosituinta ammattia, jotka selvitettiin Tilastokeskukselta ja joita on käytetty skenaarioissa 1–3. Skenaariossa 4 on puolestaan vertailtu kotitaloutta, jossa toinen osapuoli on toista selkeästi korkeapalkkaisempi. Viidennessä skenaariossa on vertailtu kotitaloutta, jossa molemmat osapuolet tienaavat käytännössä yhtä paljon. Kunkin skenaarion sisällä on vielä kolme erillistä laskelmaa, joissa havainnollistetaan tuloksia, jos toinen osapuolista pitää maksimipituiset perhevapaat tai molemmat pitävät vapaata yhtä paljon. Esitetyt palkat ovat sukupuolikohtaisia keskiarvoja.

Veroprosentit ja nettotulot on selvitetty Verohallinnon veroprosenttilaskurilla ja perhevapaan määrä Kelan vanhempainpäivärahalaskurilla. Nettotuloissa on huomioitu myös eläkevakuutusmaksu (7,15 %) ja työttömyysvakuutusmaksu (1,5 %). Selvityksessä on oletettu, että molemmat osapuolet ovat 30–vuotiaita. Lisäksi on oletettu, että kumpikaan heistä ei kuulu kirkkoon.

Liite 1: Tulojen jakautuminen ennen perhevapaan uudistumista

Selvitystä varten luotiin viisi erilaista esimerkkitapausta. Ensimmäistä kolmea esimerkkiä varten käytettiin kunkin sukupuolen kolmea suosituinta ammattia. Neljäs esimerkki havainnollistaa millaiset tulot ovat, kun toinen osapuoli saa paljon enemmän palkkatuloja kuin toinen osapuoli. Viimeinen esimerkki havainnollistaa millaisiksi tulot muodostuvat, kun molemmat saavat käytännössä yhtä paljon palkkatuloja.

Kuhunkin skenaarioon on sisällytetty kolme esimerkkitapausta, joissa yhdessä nainen pitää niin paljon perhevapaata kuin vain voi. Toisessa esimerkissä oletetaan puolestaan, että mies pitää niin paljon perhevapaata kuin mahdollista. Viimeisessä esimerkissä oletetaan, että perhevapaat jakaantuvat tasaisesti molempien osapuolien kesken.

Selvityksestä selviää myös kuinka paljon kotitalouksien kokonaisansiot pienenevät euromääräisesti ja prosentuaalisesti verrattuna tilanteeseen, jossa perheessä ei olisikaan lasta.

Alla olevat laskelmat havainnollistavat miten kotitalouksien tulot jakautuivat vanhalla perhevapaalla. Lukemat on ilmaistu nettomäärinä, ellei toisin mainita. Vanhempainpäivärahojen alkamispäiväksi on oletettu 1.4.2023.

Skenaario 1

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesKuorma-auton ja erikoisajoneuvon kuljettaja3 384 €17 %2 516 €91,18 €70,92 €
NainenMyyjä2 503 €11,5 %1 999 €71,91 €55,92 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies3 829,68 €25 448,37 €29 278,05 €−1 417,15 €95,38 %
Nainen15 602,40 €4 151,77 €19 754,17 €−4 633,63 €81 %
Yhteensä19 432,08 €29 600,14 €49 032,22 €−6 050,78 €89,02 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies15 035,04 €10 160,77 €25 195,81 €−5 499,39 €82,08 %
Nainen6 767,04 €16 298,00 €23 065,04 €−1 322,76 €94,58 %
Yhteensä21 802,08 €26 458,77 €48 260,85 €−6 822,15 €87,61 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies9 432,36 €17 807,47 €27 239,83 €−3 455,37 €88,74 %
Nainen11 184,72 €10 227,19 €21 411,91 €−2 975,89 €87,8 %
Yhteensä20 617,08 €28 034,67 €48 651,75 €−6 431,25 €88,32 %

Skenaario 2

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesMyyjä3 044 €15 %2 324 €83,99 €65,32 €
NainenLähihoitaja2 684 €12,5 %2 116 €76,24 €59,29 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies3 527,28 €23 506,37 €27 033,65 €−1 319,15 €95,35 %
Nainen16 542,47 €4 394,77 €20 937,24 €−4 877,96 €81,1 %
Yhteensä20 069,75 €27 901,14 €47 970,89 €−6 197,11 €88,56 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies13 847,84 €9 385,38 €23 233,22 €−5 119,58 €81,94 %
Nainen7 174,65 €17 251,91 €24 426,56 €−1 388,64 €94,62 %
Yhteensä21 022,49 €26 637,30 €47 659,79 €−6 508,21 €87,99 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies8 687,56 €16 448,56 €25 136,12 €−3 216,68 €88,65 %
Nainen11 858,56 €10 825,78 €22 684,34 €−3 130,86 €87,87 %
Yhteensä20 546,12 €27 274,34 €47 820,46 €−6 347,54 €88,28 %

Skenaario 3

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesTalonrakentaja2 842 €13,5 %2 213 €79,80 €62,06 €
NainenSairaanhoitaja3 145 €15,5 %2 385 €86,27 €67,09 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies3 351,24 €22 383,64 €25 734,88 €−1 263,72 €95,32 %
Nainen18 718,75 €4 953,46 €23 672,21 €−5 424,79 €81,36 %
Yhteensä22 069,99 €27 337,11 €49 407,10 €−6 688,50 €88,08 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies13 156,72 €8 937,12 €22 093,84 €−4 904,76 €81,83 %
Nainen8 118,53 €19 445,09 €27 563,62 €−1 533,38 €94,73 %
Yhteensä21 275,25 €28 382,20 €49 657,45 €−6 438,15 €88,52 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies8 253,98 €15 662,93 €23 916,91 €−3 081,69 €88,59 %
Nainen13 418,64 €12 202,03 €25 620,67 €−3 476,33 €88,05 %
Yhteensä21 672,62 €27 864,96 €49 537,58 €−6 558,02 €88,31 %

Skenaario 4

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesLastenhoitotyöntekijä2 243 €9,5 %1 836 €65,89 €51,25 €
NainenTalousjohtaja7 109 €28,5 %4 468 €144,14 €96,57 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies2 767,50 €18 570,43 €21 337,93 €−1 061,27 €95,26 %
Nainen28 061,83 €9 279,69 €37 341,52 €−17 168,08 €68,5 %
Yhteensä30 829,33 €27 850,13 €58 679,46 €−18 229,34 €76,3 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies10 865,00 €7 414,62 €18 279,62 €−4 119,58 €81,61 %
Nainen12 803,77 €36 427,95 €49 231,72 €−5 277,88 €90,32 %
Yhteensä23 668,77 €43 842,56 €67 511,33 €−9 397,47 €87,78 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies6 816,25 €12 994,64 €19 810,89 €−2 588,31 €88,44 %
Nainen20 432,80 €22 858,98 €43 291,78 €−11 217,82 €79,42 %
Yhteensä27 249,05 €35 853,62 €63 102,67 €−13 806,13 €82,05 %

Skenaario 5

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesPalkanlaskija2 831 €13,5 %2 204 €79,49 €61,83 €
NainenKiinteistöhuollon ja siivoustyön esimies2 836 €13,5 %2 208 €79,63 €61,93 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies3 338,82 €22 292,61 €25 631,43 €−1 257,37 €95,32 %
Nainen17 278,79 €4 585,85 €21 864,64 €−5 072,96 €81,17 %
Yhteensä20 617,61 €26 878,46 €47 496,07 €−6 330,33 €88,24 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies13 107,96 €8 900,77 €22 008,73 €−4 880,07 €81,85 %
Nainen7 493,85 €18 001,99 €25 495,84 €−1 441,76 €94,65 %
Yhteensä20 601,81 €26 902,76 €47 504,57 €−6 321,83 €88,26 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies8 223,39 €15 599,23 €23 822,62 €−3 066,18 €88,6 %
Nainen12 386,32 €11 296,47 €23 682,79 €−3 254,81 €87,92 %
Yhteensä20 609,71 €26 895,70 €47 505,41 €−6 320,99 €88,26 %

Liite 2: Tulojen jakautuminen perhevapaiden uudistumisen jälkeen

Alla olevat laskelmat havainnollistavat miten kotitalouksien tulot jakautuvat uudistetulla perhevapaalla. Lukemat on ilmaistu nettomäärinä, ellei toisin mainita. Vanhempainpäivärahojen alkamispäiväksi on oletettu 1.4.2023.

Skenaario 1

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesKuorma-auton ja erikoisajoneuvon kuljettaja3 384 €17 %2 516 €91,18 €70,92 €
NainenMyyjä2 503 €11,5 %1 999 €71,91 €55,92 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies7 203,40 €25 448,37 €32 651,77 €−2 572,23 €92,7 %
Nainen15 602,40 €7 454,73 €23 057,13 €−4 928,87 €82,39 %
Yhteensä22 805,80 €32 903,10 €55 708,90 €−7 501,10 €88,13 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies16 139,32 €13 255,45 €29 394,77 €−5 829,23 €83,45 %
Nainen8 556,48 €17 142,19 €25 698,67 €−2 287,33 €91,83 %
Yhteensä24 695,80 €30 397,64 €55 093,44 €−8 116,56 €87,16 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies11 671,36 €19 351,91 €31 023,27 €−4 200,73 €88,07 %
Nainen12 079,44 €12 298,46 €24 377,90 €−3 608,10 €87,11 %
Yhteensä23 750,80 €31 650,37 €55 401,17 €−7 808,83 €87,65 %

Skenaario 2

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesMyyjä3 044 €15 %2 324 €83,99 €65,32 €
NainenLähihoitaja2 684 €12,5 %2 116 €76,24 €59,29 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies6 634,76 €23 506,37 €30 141,13 €−2 394,87 €92,64 %
Nainen16 542,47 €7 891,05 €24 433,52 €−5 190,48 €82,48 %
Yhteensä23 177,23 €31 397,42 €54 574,65 €−7 585,35 €87,8 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies14 865,08 €12 243,90 €27 108,98 €−5 427,02 €83,32 %
Nainen9 071,93 €18 145,51 €27 217,44 €−2 406,56 €91,88 %
Yhteensä23 937,01 €30 389,42 €54 326,43 €−7 833,57 €87,4 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies10 749,92 €17 875,14 €28 625,06 €−3 910,94 €87,98 %
Nainen12 807,20 €13 018,28 €25 825,48 €−3 798,52 €87,18 %
Yhteensä23 557,12 €30 893,42 €54 450,54 €−7 709,46 €87,6 %

Skenaario 3

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesTalonrakentaja2 842 €13,5 %2 213 €79,80 €62,06 €
NainenSairaanhoitaja3 145 €15,5 %2 385 €86,27 €67,09 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies6 303,66 €22 383,64 €28 687,30 €−2 294,70 €92,59 %
Nainen18 718,75 €8 894,22 €27 612,97 €−5 777,03 €82,7 %
Yhteensä25 022,41 €31 277,86 €56 300,27 €−8 071,73 €87,46 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies14 123,22 €11 659,11 €25 782,33 €−5 199,67 €83,22 %
Nainen10 265,41 €20 452,29 €30 717,70 €−2 672,30 €92 %
Yhteensä24 388,63 €32 111,40 €56 500,03 €−7 871,97 €87,77 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies10 213,44 €17 021,37 €27 234,81 €−3 747,19 €87,91 %
Nainen14 492,08 €14 673,25 €29 165,33 €−4 224,67 €87,35 %
Yhteensä24 705,52 €31 694,63 €56 400,15 €−7 971,85 €87,62 %

Skenaario 4

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesLastenhoitotyöntekijä2 243 €9,5 %1 836 €65,89 €51,25 €
NainenTalousjohtaja7 109 €28,5 %4 468 €144,14 €96,57 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies5 205,49 €18 570,43 €23 775,92 €−1 928,08 €92,5 %
Nainen28 061,83 €16 662,20 €44 724,03 €−17 827,97 €71,5 %
Yhteensä33 267,32 €35 232,64 €68 499,96 €−19 756,04 €77,62 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies11 662,99 €9 672,90 €21 335,89 €−4 368,11 €83,01 %
Nainen15 894,01 €38 314,82 €54 208,83 €−8 343,17 €86,66 %
Yhteensä27 557,00 €47 987,71 €75 544,71 €−12 711,29 €85,6 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies8 434,24 €14 121,66 €22 555,90 €−3 148,10 €87,75 %
Nainen21 977,92 €27 488,51 €49 466,43 €−13 085,57 €79,08 %
Yhteensä30 412,16 €41 610,18 €72 022,34 €−16 233,66 €81,61 %

Skenaario 5

SukupuoliAmmattinimikeBruttopalkka (keskiarvo)VeroprosenttiNettopalkka (keskiarvo)Korotettu vanhempainpäiväraha (netto)Normaali vanhempainpäiväraha (netto)
MiesPalkanlaskija2 831 €13,5 %2 204 €79,49 €61,83 €
NainenKiinteistöhuollon ja siivoustyön esimies2 836 €13,5 %2 208 €79,63 €61,93 €

Kun nainen pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies6 280,07 €22 292,61 €28 572,68 €−2 283,32 €92,6 %
Nainen17 278,79 €8 234,14 €25 512,93 €−5 399,07 €82,53 %
Yhteensä23 558,86 €30 526,75 €54 085,61 €−7 682,39 €87,56 %

Kun mies pitää maksimipituiset perhevapaat

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies14 070,65 €11 611,69 €25 682,34 €−5 173,66 €83,23 %
Nainen9 475,61 €18 934,45 €28 410,06 €−2 501,94 €91,91 %
Yhteensä23 546,26 €30 546,14 €54 092,40 €−7 675,60 €87,57 %

Kun perhevapaat jakaantuvat tasaisesti

SukupuoliVanhempainpäivärahat yhteensäPalkat yhteensäTulot yhteensäErotus maksimituloihin%–osuus maksimituloista
Mies10 175,36 €16 952,15 €27 127,51 €−3 728,49 €87,92 %
Nainen13 377,20 €13 584,30 €26 961,50 €−3 950,50 €87,22 %
Yhteensä23 552,56 €30 536,45 €54 089,01 €−7 678,99 €87,57 %

Sebastian Remes

About Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä, jossa hänen asiantuntija-alueina ovat autot ja liikkuminen, harrastukset, raha ja talous. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset