VertaaEnsin.fi-palvelun käyttöehdot

VertaaEnsin.fi-palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen sekä tietosuojaselosteen hyväksymistä.

Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinun tulee lopettaa palvelun käyttö välittömästi.

1. Palvelu ja palveluntarjoaja

VertaaEnsin.fi-sivusto (”Palvelu” tai ”Sivusto”) on Vertaa Ensin Suomi Oy:n (”Ylläpitäjä”) ylläpitämä itsenäinen rahoitustuotteiden ja -palveluiden vertailusivusto. Palvelu hyödyntää yleisesti saatavilla olevaa informaatiota sekä yhteistyökumppaneidemme algoritmeja. Palvelun ansaintalogiikka perustuu asiakkaiden välityksestä rahoitusyhtiöiltä saatavaan komissioon.

VertaaEnsin.fi ei ole vakuutusyhtiö, pankki tai rahoitusyhtiö. Emme tarjoa asiakkaille suoraan rahoituspalveluita, tee luottopäätöksiä emmekä anna taloudellista neuvontaa tai suosituksia.

Vastuu kaikista rahoitustuotteisiin liittyvistä hankinnoista ja päätöksistä on aina käyttäjällä itsellään.

Pyrimme varmistamaan Palvelun käytettävyyden kaikkina ajankohtina. Emme kuitenkaan ota vastuuta palvelussa mahdollisesti esiintyvistä katkoksista. Pidätämme oikeuden rajata ja rajoittaa Palvelun käyttöä. Pidätämme myös itsellämme oikeuden korjata, muuttaa, poistaa, lisätä ja muokata kaikkea Palvelussa olevaa tietoa ja sisältöä, mukaan lukien näitä Käyttöehtoja.

2. Palvelun käyttö

Palvelun käyttämisen edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä.

Palvelu on tarkoitettu vain yksityishenkilöille ja yksityiseen käyttöön.

Käyttäjä on vastuussa itse Palvelussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Palvelua tai sen sisältöä ei saa hyödyntää tai pyrkiä hyödyntämään kaupallisesti tai kilpailevaan toimintaan lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Erityisesti kiellettyä on Palvelun käyttö seuraaviin tarkoituksiin:

 • Toista henkilöä tai tahoa vahingoittava, uhkaava tai muuten häiritsevä toiminta
 • Väärien henkilötietojen ilmoittaminen
 • Palvelun hyödyntäminen oman tietokannan, sivuston tai palvelun ylläpitoon, päivittämiseen tai kehittämiseen
 • Palvelun rakenteen, koodin ja toiminnallisuuden kopioiminen tai muu hyödyntäminen
 • Automaattista tiedonkäsittelyä tai -keräystä hyödyntävän Palvelun käyttö (mm. robotit, koodiin perustuva käyttö tai muu menetelmä jossa tietoja luetaan, kerätään tai käytetään ilman luonnollisen henkilön aktiivista ja jatkuvaa osallistumista.)
 • Palvelun Ylläpitäjän kohtuuton kuormittaminen, joko teknisesti tai henkilökohtaisten kommunikaatiokanavien kautta.

3. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palvelussa esitettävään informaatioon, materiaaliin ja sisältöön kuuluvat joko Palvelun Ylläpitäjälle tai sen Ylläpitäjälle lisensoineelle taholle, tai ovat luonteeltaan yleisesti ja julkisesti saatavilla olevia.

Sisällön kopioiminen, tulostaminen, siirtäminen ja varastoiminen on sallittua vain seuraavilla edellytyksillä:

 • Sisältöä ei käytetä millään tavalla kaupalliseen tarkoitukseen
 • Sisältöä ei noudeta minkään automatisoidun tiedonkeräysmenetelmän avulla (koodi, robotti, Crawling, spiders, scraping, ohjelma tai vastaava metodi)
 • Palvelun tietojen kopio säilyttää alkuperäisen sisällön tavaramerkkien käytön osalta
 • Sisältöä ei myydä tai siirretä kolmannelle osapuolelle
 • Mitään Palvelussa olevia logoja, tavaramerkkejä ja muita tavaramerkkisuojan alaisia elementtejä ei saa irrottaa alkuperäisestä kontekstista ja sisällöstä
 • Palvelulta haettujen tietojen muokkaaminen, lyhentäminen, tietojen lisääminen ja uudelleen muotoilu on kielletty ja tietojen julkaiseminen tai käyttäminen muualla edellyttää Palvelun Ylläpitäjän kirjallista suostumusta
 • Palvelun Ylläpitäjän ja materiaalin alkuperäisten tekijänoikeuksien haltijan asema kaiken informaation ja materiaalin alkuperäisenä oikeuksien haltijana tunnistetaan
 • Kuvamateriaalia ei levitetä ilman alkuperäisen tekijänoikeuden haltijan nimenomaista suostumusta

Kaikki Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, kuten teknologiat, patentit, tavaramerkit, logot, graafiset ratkaisut, verkko-osoitteet, data, järjestelmät, tietotaito ja liiketoiminnan prosessit ja käytännöt (riippumatta kyseisen materiaalin rekisteröinnistä tai sen puutteesta) ovat Palvelun Ylläpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, ja niiden luvaton hyödyntäminen on kielletty.

Palvelun Ylläpitäjä omistaa kaikki oikeudet VertaaEnsin.fi-tavaramerkkiin ja sen osiin.

4. Vastuuvapautus

Ylläpitäjä ei ole millään tavalla vastuussa Sivuston sisällön oikeellisuudesta tai kattavuudesta. Palvelun sisältöä tulee pitää viitteellisenä tietona, eikä tieto ole luonteeltaan kaikki tuotteiden ja palvelujen ominaisuudet kattavaa.

Ylläpitäjä ei ole vastuussa vahingoista tai käyttäjälle aiheutuvista odottamattomista kustannuksista liittyen Palvelussa esiteltävien kolmansien osapuolien tuotteisiin ja niiden tietoihin. Odotettujen säästöjen toteutumatta jääminen, yllättävät tuotteisiin liittyvät kustannukset ja muut Palvelun sisältöön ja sen käyttämiseen liittyvät vahingot ovat täysimääräisesti joko käyttäjän tai Palvelun sisältöön kuuluvan kolmannen osapuolen vastuulla. Ylläpitäjä ei myöskään ota vastuuta Palvelun teknisestä toimivuudesta eikä takaa, että Palvelun käytöstä ei aiheudu käyttäjälle haitallisia seuraamuksia joko teknisten virheiden taikka kolmansien osapuolien toiminnan johdosta (esim. virukset ja haittaohjelmat). Vastuunrajoitus koskee myös käyttäjälle aiheutuvaa välitöntä- tai välillistä vahinkoa, joka johtuu Palvelun toimintaa koskevasta häiriöstä tai virheestä. Palvelussa mahdollisesti esitetyt ja ilmiselvästi subjektiiviset tuotearvioinnit tai -arvostelut eivät ole sitovia tai välttämättä edusta Palvelua ylläpitävän oikeudellisen tahon näkemystä. Kolmannen osapuolen palvelussa tai Palvelussa olevat arvostelut ja arvioinnit eivät edusta Ylläpitäjää eikä Ylläpitäjä ole vastuussa näistä.

Kaikki sivustolla esitellyt tuotteet ja palvelut ovat kolmannen osapuolen tarjoamia, eikä Ylläpitäjä ole vastuussa Palvelun kautta syntyvien asiakassuhteiden myötä mahdollisesti tapahtuvista vahingoista. Käyttäjä on vastuussa omasta valinnastaan Palvelussa esiteltyjen tuotteiden suhteen ja käyttäjällä on aina velvollisuus huolellisesti selvittää valitsemansa tuotteen hinnoittelu, ehdot ja sopivuus itselleen.

Palvelulta ohjataan käyttäjiä eteenpäin muiden tahojen ylläpitämille sivustoille ja käyttäjällä on velvollisuus selvittää ja toimia näiden Palvelujen käyttöehtojen mukaisesti. Näiden Palvelujen vaihtelevasta luonteesta johtuen käyttöehdoissa voi olla merkittäviä eroja näihin ehtoihin verrattuna.

Palvelun Ylläpitäjä ei vastaa myöskään vahingoista jotka aiheutuvat käyttäjälle suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Ylläpitäjä on yllä olevan toiminnan tai tapahtuman kohteena.

5. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä sitoutuu parhaan kykynsä mukaan varmistamaan, että ei aiheuta Palvelua käyttämällä teknologista tai muuta riskiä tai vahinkoa Palvelun toiminnalle ja Ylläpitäjälle. Rekisteröityessään Palveluun ja saadessaan Palvelun käyttöön tarkoitettuja tunnuksia ja salasanoja, käyttäjä sitoutuu säilyttämään tunnuksia huolellisesti ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille. Käyttäjä vastaa vahingosta joka johtuu näiden tietojen huolimattomasta käsittelystä ja luovuttamisesta muiden käyttöön.

Käyttäjien Palveluun toimittama ja lisäämä materiaali ja sisältö pysyvät käyttäjän omaisuutena. Käyttäjä kuitenkin luovuttaa materiaalin toimittamalla Palvelun Ylläpitäjälle pysyvän, peruuttamattoman ja kiistämättömän oikeuden käyttää, levittää, tallentaa, julkaista ja muokata toimitettua materiaalia, pois lukien luottamuksellinen materiaali.

Käyttäjä kantaa kaiken luovuttamansa materiaalin osalta myös vastuun sen sisällöstä ja on velvoitettu varmistamaan, että materiaali ei ole sisällöltään harhaanjohtavaa, loukkaavaa, laitonta tai muuten hyvän tavan tai näiden Käyttöehtojen vastaista.

6. Henkilötietojen luovutus ja käsittely

Palvelun käyttö edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Palvelun Ylläpitäjä käsittelee kaikkia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja on velvollinen huolehtimaan käyttäjän yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä lain edellyttämällä tavalla.

Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla tietosuojaselosteesta.

Luottotietojen hakeminen ja tarkistus

Täyttämällä Palvelun kautta lainahakemuksen, käyttäjä hyväksyy luottotietojensa tarkistuksen sen prosessin mukaisesti, jota Palvelun kanssa yhteistyössä olevat lainantarjoajat kunakin ajankohtana soveltavat. Asiakastieto Oy:n rekisteriselosteet ovat saatavilla täällä.

Luottotietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille

Palveluun luovutettuja henkilötietoja voidaan välittää eteenpäin yhteistyökumppaneina toimiville kolmansille osapuolille tiedon luovutuksen liittyessä käyttäjän aloittamaan ja suorittamaan Palvelussa tapahtuvaan toimenpiteeseen, kuten lainan hakemiseen.

Henkilötietojen välittäminen asiakkuuden perustamiseksi

Nämä Käyttöehdot hyväksymällä käyttäjä antaa myös suostumuksen lainahakemusta, tai muuta asiakassuhteen perustamiseen tarvittavaa tarkoitusta koskevan tiedon saattamisen käyttäjän tietoon Palvelun Ylläpitäjän välityksellä joko palvelun osana tai muita kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen. Käyttäjä suostuu myös Ylläpitäjän välityksellä tapahtuvaan käyttäjän suorittaman toimenpiteen loppuunsaattamiseksi mahdollisesti tarvittavien tietojen toimittamiseen.

7. Palaute ja yhteystiedot

Ylläpitäjä pyrkii tarjoamaan asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Mikäli jokin asia Palvelun käytössä ei ole sujunut odotetulla tavalla, pyydämme ystävällisesti olemaan meihin yhteydessä verkkopalvelumme kautta tai alla olevien yhteystietojen kautta:

Vertaa Ensin Suomi Oy
Y-tunnus: 2703614-2
Osoite: Ruohonlahden 8, 00180 Helsinki
Puhelinnumero: 010 271 7291
Sähköpostiosoite: info@vertaaensin.fi

Valitukset, reklamaatiot ja yhteydenotot koskien Palvelun kautta hankittuja kolmannen osapuolen rahoitustuotteita tai -palveluita tulee osoittaa suoraan kyseisen tuotteen tarjoavalle taholle.

8. Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämä tekninen kyselyjärjestelmä, positiivinen luottorekisteri ja luottotietojen tarkistus

Suostumus

Annan toimeksiannon ja suostumukseni Vertaa Ensin Suomi Oy:n kanssa yhteistyötä tekeville luotonantajille kerätä, käsitellä ja luovuttaa muilta luotonantajilta saatavia tietoja aikaisemmista luotoistani luottohakemuksen käsittelyä varten.

Luotonantajat kysyvät tietoja Positiivisesta luottorekisteristä ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä teknisestä kyselyjärjestelmästä. Nämä haetut tiedot auttavat luottopäätöksen teossa.

Luottojen kyselyjärjestelmä

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä saatavia tietoja käsittelevät ainoastaan Vertaa Ensin Suomi Oy:n kanssa yhteistyötä tekevät luotonantajat ja Suomen Asiakastieto Oy toimii tiedon välittäjänä. Käsiteltävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista. Tietoja kerätään vain luottohakemuksen käsittelyä varten ja luottohakemuksen yhteydessä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta. Viranomaisilla voi olla pääsy näihin tietoihin omassa toiminnassaan. Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä. Tiedot luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta. Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa, mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt:

 • Aktia Pankki Oyj
 • Aktia Rahoitus Oy
 • Alisa Pankki Oyj
 • American Express Europe, S.A. (Suomen sivuliike)
 • Anyfin AB
 • Aurajoki Nordic Oy
 • Avida Finans AB, filial I Finland
 • Bank Norwegian AS
 • Bigbank AS
 • Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland
 • Bondora AS, Suomen sivuliike
 • Bonum Pankki Oyj
 • Brocc Finance AB filial i Finland
 • Creditstar Finland Oy
 • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
 • Entercard Group AB
 • Euro24 Group Oyj
 • Ferratum Bank p.l.c
 • Fixura Ab Oy
 • GF Money Oy
 • Ikano Bank AB (publ), Finland filial
 • Instabank ASA
 • IPF Digital Oy
 • J.W.-Yhtiöt Oy
 • Lea Bank ASA
 • Morrow Bank ASA
 • My Lender Oy
 • Nordax Bank AB (publ.)
 • Northmill Bank AB, filial i Finland
 • Resurs Bank AB Suomen sivuliike
 • S-Pankki Oy
 • Santander Consumer Finance Oy
 • ST1 Finance Oy
 • Suomen Kasvurahoitus Oy
 • Svea Bank AB, filial i Finland
 • Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
 • Tact Finance Oy
 • TF Bank AB filial Finland