Kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi lainaa hakiessa

| | Aihe: Lainat
Luottokelpoisuuden arviointi

Ovatko luottotietosi kunnossa? Tämä kysymys nousee esille, kun kuluttaja hakee esimerkiksi vuokra-asuntoa tai puhelinliittymää. Luottokelpoisuuden arvioiminen on myös olennainen osa lainanhakua.

Luottokelpoisuus arvioidaan monen tekijän summana, joista tärkeimpiä ovat mahdolliset maksuhäiriöt sekä tulojen ja menojen suhde. Jos luottolaitos arvioi asiakkaan luottokelpoisuuden heikoksi, ei luottoa myönnetä.

Milloin luottokelpoisuus tarkistetaan?

Luottotiedot tarkistetaan vain, kun siihen on lain silmissä perusteltu syy.  Näin ollen esimerkiksi yksityishenkilöt eivät näe toistensa luottotietoja.

Sen sijaan kun luodaan sopimus, jossa toiselle osapuolelle annetaan velkaa, on luotonantajalla oikeus, ja usein myös velvollisuus tarkistaa luottotiedot. Velan käsite on hyvin monimuotoinen, ja tästä syystä esimerkiksi puhelinliittymää tai vuokra-asuntoa hakiessa kysytään luottotietoja samalla tavoin kuin jos haet lainaa, luottokorttia, tai kun haluat ostaa jotakin osamaksusopimuksella. 

Miksi luottokelpoisuuden arviointi on tärkeää?

Luottokelpoisuuden tarkistuksella pyritään vähentämään ylivelkaantumista. Luottoluokitukseen perustuva luotonmyöntäminen onkin olennainen osa vastuullista lainan myöntämistä. 

Luottokelpoisuuden arviointi ei ole pelkästään kuluttajan etu, vaan myös luotonantajan parhaaksi. Kun kuluttaja pystyy suoriutumaan ottamastaan luotosta ajautumatta kohtuuttomiin vaikeuksiin tai ylivelkaantumiseen, pienentää tämä luoton myöntämiseen liittyviä riskiä. 

Miten luottokelpoisuutta arvioidaan?

Perinteisesti luottokelpoisuuden arviointi on tehty tutustumalla jokaisen hakijan taloudelliseen tilanteeseen ja sen perusteella tehty päätös lainan tai luoton myöntämisestä. Digitalisaation myötä tarjolle on tullut yhä pidemmälle automatisoituja ratkaisuja, joiden avulla lainahakemusten käsittely on nopeutunut huomattavasti. Esimerkiksi kuluttajan mahdolliset maksuhäiriömerkinnät voidaan tarkistaa automaattisesti Suomen Asiakastiedon rekisteristä. Maksukyvyn tarkemmassa arvioinnissa käytetään kuitenkin hieman erilaisia menetelmiä luottolaitoksesta riippuen, koska Suomessa ei vielä ole positiivista luottorekisteriä, josta lainanmyöntäjä voisi selvittää lainanhakijan olemassa olevat luotot ja tulotiedot. 

Luotonmyöntäjät eivät voi vapaasti päättää, miten ne luottokelpoisuuden arvioivat ja määrittelevät. Euroopan pankkiviranomainen EBA (European Banking Authority) on antanut ohjeistuksen luottokelpoisuuden arvioimisesta, ja jokaisen maan valvova viranomainen on vastuussa näiden ohjeiden seuraamisesta. Suomessa luottolaitoksia valvovan viranomaisen nimi on Finanssivalvonta. Meillä luottokelpoisuuden arviointia sääntelevät myös muun muassa kuluttajansuojalaki sekä Finanssivalvonnan luottoriskiä koskeva standardi.

Luottolaitosten tulee huomioida kolme asiaa luottokelpoisuuden arvioinnissa:

1. Hakijan tulojen selvitys

Jotta luottolaitos pystyy tekemään hakijan luottokelpoisuudesta arvioinnin, sen tulee pyytää tarpeeksi tietoja hakijan ansiokyvystä. Jos hakijan tulot vaihtelevat, luottolaitoksen täytyy varmistaa, että lainan takaisinmaksu onnistuu myös tulojen vaihtelun myötä.

2. Väärien tietojen tunnistus

Luottokelpoisuuden määrittelemiseksi laina-asiakirjat tulee muotoilla niin, että hakija, luotonantaja sekä mahdollinen lainanvälittäjä voivat helposti tunnistaa väärät tiedot. Väärien tietojen antaminen ei ole eduksi kenellekään, joten väärien tietojen tunnistaminen ja ehkäisy lisäävät yleisesti lainaamisen turvallisuutta.

3. Kuluttajan kyky suoriutua maksuvelvoitteesta nyt ja tulevaisuudessa

Tulojen lisäksi lainanantajan tulee varmistaa lainanhakijan kyky suoriutua maksuvelvoitteestaan, eli lainan takaisinmaksusta. Maksukykyyn vaikuttavat mm. muut lainat, muiden maksujen laiminlyönti, maksusitoumukset, välttämättömät menot sekä mahdolliset verot ja vakuutukset, jotka voivat vaikuttaa maksukykyyn.

Luottokelpoisuuden arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon tulevaisuuden maksukyky: miten mahdollinen viitekorkojen nousu tai ennakoitavat tulojen muutokset, kuten eläkkeelle jääminen, vaikuttavat maksukykyyn ja näin myös luottokelpoisuuteen. 

Vaikka kuluttajan tuleekin lainaa hakiessaan olla hyvin valppaana oman maksukykynsä suhteen, on myös luotonantajien valvonnalla tärkeä rooli vastuullisessa luotonmyönnössä. Velvoittamalla luotonantajat tarkistamaan kuluttajan luottokelpoisuus voidaan välttää tilanteet, joissa lainaa myönnetään liian heppoisin perustein. Lait ja sääntely tuovat turvaa kaikille osapuolille.

Voiko lainaa saada ilman luottotietoja?

Lähtökohtaisesti luotonantajat eivät myönnä lainaa ilman luottotietoja, sillä hakijalla on tavallista suurempi todennäköisyys joutua vaikeuksiin takaisinmaksun kanssa. Jo lain puolesta ilman luottotietoja on mahdotonta saada vakuudetonta lainaa.

Osa pankeista on kuitenkin valmiita neuvottelemaan luottotiedottoman hakijan kanssa, jos tämä pystyy todistamaan maksukykynsä ja tarjoamaan lainalle vakuuksia. Vakuudeksi voi kelvata esimerkiksi asunto, henkilötakaus, opintolainan valtiontakaus tai Takuusäätiön myöntämä takaus järjestelylainalle.

Luottokelpoisuuden arviointi ei saa olla syrjivää

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kielsi huhtikuussa 2018 luottolaitoksia tekemästä luottopäätöksiä syrjiviin tilastollisiin menetelmiin perustuen. Kyseessä oli tilanne, jossa verkkokaupan yhteydessä tehty luottohakemus oli hylätty tilastolliseen riskiin perustuen ilman, että lainanhakijan luottokelpoisuutta oltiin selvitetty henkilökohtaisella tasolla.

Luottolaitoksella oli käytössään automatisoitu luottokelpoisuuden määrittely, jonka toiminta perustui tilastolliseen riskiin. Luotonhakijan sukupuolta, äidinkieltä, ikää ja asuinpaikkaa verrattiin vastaaviin tilastoihin, joiden perusteella luottokelpoisuus arvioitiin. Jos hakija olisi miehen sijasta ollut nainen tai jos hänen äidinkielensä olisi ollut ruotsi, sama luottohakemus oltaisiin hyväksytty. Hakijalta ei myöskään ollut pyydetty tulo- tai varallisuustietoja, joten päätös luottohakemuksen hylkäyksestä perustui pelkästään tilastoihin. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta näki juuri tämän ongelmallisena ja syrjivänä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ei näe tilastojen ja tekoälyn käyttöä ongelmallisena, sillä niiden käytölle on usein perusteet, mutta tilastoja ei myöskään saisi käyttää syrjivästi. Kyseessä on ensimmäinen oikeudellinen ratkaisu, joka koskee syrjintää automatisoidussa luotonannossa. Koska määritelty uhkasakko on 100 000 euroa, voimme olettaa, että syrjintä tulee myös jatkossa olemaan harvinaista luottokelpoisuuden arvioinnin yhteydessä.

Miten omaa luottokelpoisuutta voi parantaa?

Luottokelpoisuuden parantamisessa oman talouden kohentaminen on erinomainen lähtökohta. Tulotasoa voi pyrkiä nostamaan parempipalkkaisella työllä tai lisätöiden tekemisellä. Tärkeää on myös menojen pienentäminen – tässä ensimmäinen askel on turhan kulutuksen karsiminen minimiin. Esimerkiksi asuinpaikan tai asuntotyypin vaihtaminen voi helposti säästää useita satasia kuukaudessa. Pankkien ja rahoituslaitosten silmissä luottokelpoisuus on hyvällä tasolla silloin, kun henkilön kuukausittaiset tulot ylittävät selvästi vastaavat menot. 

Luottokelpoisuus paranee myös, kun lainaa hakee yhdessä jonkun toisen, kuten kumppanin kanssa. Mitä useampi henkilö on vastuussa lainasta, sitä parempi. Tämä pätee erityisesti silloin, kun rinnakkaishakijan luottotiedot ovat hyvät. Jos maksuhäiriömerkintöjä on joskus ollut, on luottotietojen tullut palautua ennen lainan hakemista.

Myös realisoitavan varallisuuden kartuttaminen esimerkiksi oman asunnon tai maanomistuksen kautta parantaa luottokelpoisuutta. 

Mikaela Katro

About Mikaela Katro

Mikaela Katro on toimittaja, sisällöntuottaja ja copy. Miksua kiinnostavat tässä maailmassa kamerat, kirjat, kulttuuri, kielet ja keskustelut. Ja sijoittaminen, mutta se alkaa s-kirjaimella!

Tarjoukset