Miten velkajärjestely toimii

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
miehellä kädessä sinisiä ja virheitä rakennuspalikoita. Artikkeli kertoo velkajärjestelystä

Velkajärjestelyn taustat

Elämä ei aina etene suunnitellusti. Esimerkiksi työttömyys tai äkillinen sairastuminen voi sysätä talouden niin pahaan epätasapainoon, ettei ulospääsyä tunnu löytyvän. Useimmiten kysymys on kuitenkin lyhyestä epävakaudesta, jonka voi saada hallintaan. Siinä vaiheessa, kun maksuhäiriömerkintöjä on jo pitkä rivi eivätkä rahat meinaa riittää veloista selviytymiseen, voi yksi mahdollinen väline talouden tasapainottamiseen olla velkajärjestely.

Velkajärjestely on usein vaikeasti velkaantuneelle hyvä asia, sillä sen avulla pitkälle edenneet maksuvaikeudet voidaan selvittää lopullisesti. Kyseessä on kuitenkin pitkä ja raskas, usean vuoden prosessi. Niinpä velkajärjestelyyn joutumista kannattaa pyrkiä ennaltaehkäisemään hyvällä taloudenpidolla.

Mikä on velkajärjestely?

Yksityishenkilön velkajärjestely voi olla mahdollinen ratkaisu velkaongelmiin, joihin ei löydy muuta ratkaisukeinoa. Velkajärjestely on tarkoitettu ihmisille, joiden maksukyky ei riitä velkojen maksamiseen sen jälkeenkään, kun esimerkiksi järjestelylainaa, sosiaalista luottoa ja ulosottoa on jo kokeiltu.

Velkajärjestely pitää sisällään useita toimenpiteitä ja keinoja, joilla velallisen velkasuhteita voidaan muuttaa. Järjestelyn määrää tuomioistuin ja tarkoituksena on, että yksityishenkilön velat sovitetaan hänen maksukykyynsä.

Velkajärjestelylaki muuttui vuonna 2015 ja nykyisin järjestelyä voivat hakea myös pienyrittäjät. Lähtökohtaisesti kyseessä on kuitenkin yksityishenkilöiden käyttämä keino päästä veloista eroon.

Velkajärjestelyn kesto

Velkajärjestely kestää yleensä 3–5 vuotta. Sen aikana velkoja maksetaan oman maksukyvyn mukaan sovitussa aikataulussa. Ne velat, joita ei velkajärjestelyn puitteissa kyennyt maksamaan takaisin, saa anteeksi.

Jos velallisella on omistusasunto, se on mahdollista säilyttää, kunhan maksukyky riittää asuntolainan lyhentämiseen. Tällöin maksuohjelma kestää tavallisesti noin kymmenen vuotta. Asunnon täytyy kuitenkin olla kohtuullisen kokoinen ja arvoinen. 

Miten velkajärjestely käytännössä etenee?

Tiivistettynä velkajärjestelyn prosessi etenee seuraavasti:

 1. Selvitetään velkajärjestelyä hakevan velallisen taloudellinen tilanne. Selvitetään siis muun muassa tulot, varat, maksukyky ja velkojen yhteenlaskettu määrä.
 2. Selvitetään, olisiko ylivelkaantumistilanne mahdollista ratkaista sopimalla velanmaksusta velkojien kanssa. Velkojille voidaan ehdottaa esimerkiksi lyhennysvapaata tai kuukausierän pienentämistä laina-aikaa pidentämällä.
 3. Jos maksuvaikeudet johtuvat siitä, ettei velallinen selviä useiden pienempien lainojen yhdenaikaisesta lyhentämisestä, voi ratkaisu olla Takuusäätiön takaama järjestelylaina.
 4. Jos yksimielisyyteen velkojien kanssa ei päästä eikä järjestelylainasta ole apua, toimitetaan velkajärjestelyhakemus tuomioistuimen käsiteltäväksi. Velkajärjestelyä haetaan aina velallisen kotipaikan käräjäoikeudelta oikeusministeriön vahvistamalla velkajärjestelyhakemuksella. Hakemuksia saa muun muassa käräjäoikeuden kansliasta ja oikeuslaitoksen verkkosivuilta. Apua hakemuksen täyttämiseen voi pyytää kunnan velkaneuvojalta.
 5. Tutkitaan velkajärjestelyn edellytykset ja kuullaan suurimpia velkojia. Jos edellytykset toteutuvat eikä esteperusteita ole, käräjäoikeus aloittaa velkajärjestelymenettelyn.
 6. Selvittäjä (velallinen tai käräjäoikeus määräävät selvittäjän) laatii velallisen maksukykyä vastaavan maksuohjelmaehdotuksen.
 7. Maksuohjelmaehdotuksesta varataan asianosaisille tilaisuus lausua, eli antaa kirjallinen selvitys. Asianosaisia ovat velallinen itse sekä velkojat ja mahdolliset kanssavelalliset.
 8. Käräjäoikeus vahvistaa maksuohjelman, mikäli velkajärjestelylle ja maksuohjelman vahvistamiselle on edellytykset.
 9. Velallinen sitoutuu noudattamaan maksuohjelmaa ja parantamaan mahdollisuuksien mukaan maksukykyään. Velvollisuuksien laiminlyönnistä voi seurata velkojen siirto ulosottoon tai maksuohjelman raukeaminen.
 10. Maksuohjelman päätyttyä ja velallisen täyttäessä maksuohjelmassa määrätyn maksuvelvollisuuden velallinen vapautuu lopuista veloistaan.

Milloin velkajärjestelyä ei myönnetä?

Velkajärjestelyä voi hakea kuka tahansa vakituisesti Suomessa asuva yksityishenkilö tai pienyrittäjä, joka ei kykene selviytymään veloistaan. Järjestelyä ei kuitenkaan myönnetä kaikille hakijoille. Esteitä velkajärjestelyyn pääsemiselle voivat olla esimerkiksi maksukyvyttömyyden tilapäisyys sekä vastuuton rahankäyttö.

Jos velkajärjestelyyn ei pääse, voi syynä olla joku seuraavista:

 • Velallinen on työikäinen ja työkykyinen ja hänen maksukyvyttömyytensä on väliaikaista esimerkiksi tilapäisen työttömyyden, opiskelun tai sairausloman vuoksi.
 • Velallisella on huomattavasti lähiaikoina otettuja kulutusluottoja ja velkaantuminen johtuu omasta huolimattomuudesta.
 • Velallisella on merkittävästi rikosperusteisia velkoja.
 • Velallinen on antanut tilanteestaan harhaanjohtavaa tietoa esimerkiksi salailemalla tulojaan.
 • Velalliselle on myönnetty velkajärjestely jo aiemmin.

Esteeksi saattaa siis nousta esimerkiksi se, että velkaantumisen nähdään johtuvan välinpitämättömästä elämäntyylistä.

Toisaalta kannattaa muistaa, että velkajärjestelyssä katsotaan aina kokonaisuutta ja velkajärjestelyyn voi päästä, vaikka esteperusteita olisikin. Lopullisessa päätöksessä annetaan paljon enemmän painoarvoa viimeaikaisille tapahtumille (esimerkiksi sille, miten olet viime aikoina maksanut laskujasi) kuin asioille, joista on kulunut pitkä aika.

Toisin sanoen on tärkeää, että hoitaa asiansa hyvin; käy töissä, maksaa velkojaan ulosottoon eikä velkaannu enää lisää. Tätä pidetään velkajärjestelyä puoltavana seikkana, joka voi mahdollistaa järjestelyn, vaikka rahankäyttö olisi aiemmin ollut huolimatonta.

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Pihla on opiskellut valtiotieteitä ja tarkastelee rahoitusalaa mielellään yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tarjoukset