Miten tehdä valtakirja raha-asiointiin?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
Valtakirjan tekeminen

Mikä on valtakirja?

Valtakirja on kirjallinen asiakirja, jolla yksityishenkilö tai yritys valtuuttaa toisen toimimaan puolestaan.

Kirjallinen valtuutus merkitsee yleensä sitä, että henkilö antaa toiselle mahdollisuuden, joka kuuluu hänelle, ja johon muilla ei ole oikeutta. Kirjallinen valtakirja on hyvä tapa antaa toiselle henkilölle valtuutus hoitaa henkilökohtaisia asioita tai toimia. Valtakirja on aina henkilökohtainen, eikä valtuutuksen saaja voi siirtää sitä eteenpäin.

Valtakirjoja on karkeasti jaettuna olemassa kahdenlaisia – avoimia ja yksilöityjä. Niiden erona on, että avoin valtakirja ei erikseen määrittele tehtäviä, joita valtuutus koskee ja sitä voidaankin käyttää, kun ei esimerkiksi tiedetä etukäteen mihin kaikkeen valtuutusta tarvitaan.

Yksilöity valtakirja taas valtuuttaa hoitamaan ainoastaan määriteltyjä tehtäviä.

Valtakirjaa saattaa tarvita jossain vaiheessa elämäänsä. Käytännössä valtakirja tarkoittaa nimensä mukaisesta oman päätäntävallan antamista jollekin toiselle henkilölle. Valtakirjaa saattaa tarvita esimerkiksi pankkiasioinnissa – jos esimerkiksi vanhus ei kykene itse menemään pankkiin tai muisti alkaa heiketä, voi hän määrätä pankkiasioinnin hoitamisen oikeudet esimerkiksi jollekin sukulaiselle.

Miten valtakirja tehdään?

Valtakirja on siis lain edessä pätevä dokumentti, joka antaa valtuutuksen toiselle henkilölle toimia sinun puolestasi. Vaikka tämänkaltaisen virallisen paperin tekeminen voi tuntua haastavalta, se on käytännössä hyvin yksinkertainen toimenpide.

Ensin pitää miettiä mikä on valtakirjan tarkoitus, ja mihin tarvitaan valtuutus. Alla on eritelty muutamia yleisimpiä valtuutuskohteita, ja niihin vaadittavat erikoispiirteet

Tämän jälkeen tulee laatia dokumentti, jossa määritellään ketkä ovat osapuolia, ja mitkä oikeudet valtuutus saajalle antaa. Se, miten kirjoitetaan valtakirja, vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan.

Mitä kaikkea valtakirjassa tulee olla, jotta se on pätevä?

Virallisten asioiden hoitamisen suhteen puhutaan aina yksilöidystä valtakirjasta. Esimerkiksi rahoituslaitokset eivät yleensä hyväksy lainkaan avointa valtakirjaa, vaan valtuutetut tehtävät tulee aina eritellä. Yksilöidyssä valtakirjassa määritellään kuka saa tehdä ja mitä saa tehdä tietyn tilin – ja ainoastaan sen tilin – varoilla.

Tällöin valtuutettu henkilö ei voi toimia valtuuttajan nimissä vapaasti. Valtuutuksen voi kirjoittaa joko perinteiseen tapaan paperille, tai sen voi tehdä tietokoneella. Esimerkiksi pankit saattavat antaa myös valtakirjapohjan suoraan täytettäväksi.

Yksilöidyn valtakirjan tulee sisältää ainakin:

 • Päivämäärä
 • Valtuutetun nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus
 • Määritellyt tehtävät ja oikeudet
 • Valtuuttajan nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus

Valtakirja postiin

Postipakettien, kirjattujen kirjeiden tai lähetysten vastaanottaminen vaatii aina henkilöllisyyden todistamista. Kuitenkin jos haet lähetystä toisen henkilön puolesta, sinun tulee tehdä myös postin valtakirja. Postin täytyy varmistaa, että oikea vastaanottaja saa lähetyksensä.

Jos tarvitset valtuutuksen postiin, muista että tässä tapauksessa sinulla tule olla nimenomaan postin vastaanottamiseen määritelty valtakirja. Postille ei kelpaa avoin, itse kirjoitettu asiakirja.

Posti suosittelee käyttämään valmista pohjaa, joka löytyy Postin sivuilta. Valtakirja voi olla maksimissaan kolme vuotta vanha, ja siitä tulee löytyä seuraavat perustiedot.

 • Kenelle dokumentti annetaan, ja valtuutetun henkilötunnus ja nimi
 • Valtuutuksen antajan nimi ja henkilötiedot
 • Voimassaoloaika
 • Päiväys
 • Allekirjoitus

Valtakirja vakuutuksiin

Myös vakuutusasioita voi hoitaa valtakirjalla. Jos haluat valtuuttaa toisen henkilön vakuutusasioita varten, tee tässä tapauksessa valtakirja vakuutuksia varten. Valtuutus vakuutusten hoitoa varten tarvitaan, koska laissa on määritelmä vakuutussalaisuudesta.

Lähtökohtaisesta vakuutusyhtiöt suosittelevat omia vakuutusvaltakirjojaan, jotka yleensä voi täyttää yhtiöiden nettisivuilla. Käytännöt vaihtelevat kuitenkin vakuutusyhtiöittäin, joten varmista mikä vakuutus valtakirja on käytössä sinun yhtiössäsi.

Kelan valtakirja

Voit myös hoitaa muita virallisia asioita valtakirjalla toisen puolesta, esimerkiksi Kelassa asiointi voidaan hoitaa valtakirjalla.

Valtakirja Kelaan voidaan määrittää kattamaan kaikki etuusasiat tai vain tietyt toimenpiteet. Kelan valtakirja voi olla toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen.

Kela hyväksyy myös vapaamuotoisen valtakirjan, mutta suosittelee käyttämään virallista valtakirjapohjaa.

Poikkeuksena muihin virastoihin Kela hyväksyy myös suullisen valtuutuksen, jos olet paikan päällä valtuuttamasi henkilön kanssa. Tämä koskee yleensä vain tuota käyntikertaa, joten jatkuvissa asioinneissa kannattaa käyttää kirjallista Kelan valtakirjaa.

Valtakirja pankkiin

Pankissa asiointi toisen henkilön puolesta helpottuu huomattavasti, jos olet tehnyt oikeanlaisen valtakirjan tätä varten. Pankkivirkailija vaatii valtakirjan, joka on laadittu oikeaoppisesti.

Valtakirja pankkiin voi tulla tarpeen esimerkiksi kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi. Pankkivaltakirjat ovat yleensä standardimuotoisia, ja pankit ovat hyvin tarkkoja muotoseikoista. Kannattaakin kysyä omalta pankilta valtakirjapohjaa.

Pankkiasioiden hoito valtakirjalla mahdollistaa muun muassa seuraavat asiat:

 • Laskujen maksu
 • Tilisiirrot
 • Rahan nostot ja panot
 • Tilien avaus tai irtisanominen
 • Tallelokeron käyttö
 • Arvopapereihin liittyvät asiat
 • Asuntolainoihin liittyvät asiat
 • Muut sopimusasiat

Pankit suosittelevat edunvalvontavaltuutusta

Edunvalvontavaltuutus on etukäteen laadittu valtakirja, jolla henkilö voi itse järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että tulee myöhemmin itse kykenemättömäksi niitä hoitamaan esimerkiksi huonontuneen terveydentilan vuoksi. Tarpeeksi ajoissa tehty edunvalvontavaltakirja helpottaa näin asioiden hoitoa.

Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä kirjallisesti, siinä tulee mainita valtuutetun nimi. Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat joita valtuutettu saa hoitaa kun valtakirja otetaan käyttöön. Kahden todistajan tulee allekirjoittaa valtuutus.

Edunvalvojan valtuuksien kattavuus määritellään edunvalvontavaltakirjassa. Yleisesti ottaen tällaiset valtuudet voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen; taloudellisiin asioihin ja henkilöä koskeviin asioihin. Taloudellisilla asioilla tarkoitetaan raha-asioiden ja omaisuuteen liittyvien asioiden hoitoa. Henkilöä koskevat asiat puolestaan tarkoittavat terveydenhoitoon ja mahdolliseen sairastumiseen liittyviä asioita, kuten esimerkiksi hoitosuostumuksen antamista.

Vaikka valtakirjassa usein valtuutetaan kokonaisvaltaiseen asioiden hoitoon edunvalvonnan alaisen henkilön puolesta siksi, että joitain tilanteita voi olla vaikea ennakoida, voi oikeudet myös rajata hyvinkin tarkasti. Valtakirjan liitteeksi voidaan laatia toimintaohjeet, joihin valtuuttajalle tärkeät asiat voidaan kirjata hyvinkin seikkaperäisesti. Jos valtuuttaja haluaa esimerkiksi varmistaa, että hän voi käydä kolmen viikon välein hieronnassa, tällainen pykälä voidaan kirjata toimintaohjeisiin. Valtakirjaan liitetyt toimintaohjeet velvoittavat valtuutetun toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kun alat laatia edunvalvontavaltuutusta, pidä mielessäsi nämä seikat:

 1. Valtakirja tulee laatia valtuuttajan ollessa oikeustoimikelpoinen
 2. Varsinaisen edunvalvojan lisäksi on hyvä nimetä myös varavaltuutettuja, joista ainakin yhden kannattaa olla oman perheen ulkopuolinen henkilö
 3. Kahden esteettömän henkilön tulee todistaa ja myös itse allekirjoittaa valtakirja
 4. Tulevan valtuutetun kannattaa säilyttää valtakirjan alkuperäiskappale

Edunvalvontavaltakirja voidaan vahvistaa lain voimaiseksi ainoastaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja on ollut laatimishetkellä kykeneväinen valtuutuksen tekoon. Jos siis henkilöllä on jo pitkälle edennyt muistisairaus, ei hän pysty enää laillisesti allekirjoittamaan edunvalvontavaltakirjaa. Jo tästä syystä valtakirja kannattaa siis laatia jo ihan varotoimena, vaikka sitä ei ehkä koskaan tarvittaisikaan.

Koska myös valitulle edunvalvojalle saattaa tapahtua jotain, on valtakirjassa hyvä nimetä toissijaisia- ja varavaltuutettuja. On järkevää valita ainakin yhdeksi varavaltuutetuksi sellainen henkilö, joka ei kuulu samaan perheeseen, sillä edunvalvonnan aikana saattaa syntyä tilanteita, joissa valtuuttajan perheeseen kuuluva henkilö on estynyt tekemään päätöstä jääviyssyistä. Tällaisia tilanteita saattavat olla esimerkiksi lahjan hankkiminen tai kiinteistön tai asunnon myynti toiselle sukulaiselle.

Jotta valtakirja olisi lainvoimainen, tulee sen allekirjoitushetkellä olla kaksi esteetöntä todistajaa. Kumpikaan todistajista ei voi olla valtuuttajan lähisukulainen. Todistajien täytyy lisäksi olla vähintään 18-vuotiaita.

Lisäksi on tietysti tärkeää, että alkuperäinen ja allekirjoitettu valtakirja säilytetään huolellisesti ja se löytyy, kun sitä tarvitaan. On järkevää antaa se säilytettäväksi valtuutetulle; mikäli valtuuttajan kunto heikkenee yllättävästi, valtuutettu voi aloittaa prosessin valtakirjan toimeenpanemisesta viipymättä, kun valtakirja on jo fyysisesti hänen hallussaan.

Käyttöönottoon tarvitaan joko valtakirjan antajan suostumus tai lääkärinlausunto, ja näiden jälkeen maistraatin vahvistus.

Entisen väestörekisterikeskuksen, eli nykyisen Digi- ja Väestötietoviraston sivuilta voit ladata mallipohjan edunvalvontavaltuutuksesta. Alla olevista linkeistä löydät pdf-muodossa Hakemuksen edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi ja Hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin.

Hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi
Hakemus edunvalvojan määräämiseksi valtuutetun tehtäviin

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tarjoukset