Tilinpäätös – Milloin ja miksi se tulee tehdä?

|Nita Joutsen
tilikauden päätös

Tilinpäätös koostaa yrityksen tilikauden tapahtumat yhteen. Yrittäjälle se on samalla tärkeä apuväline, jolla arvioida yrityksen tulevaa kehitystä.

Tilinpäätös on päättyneeltä tilikaudelta laadittava tilinpäätöslaskelmien ja muiden tilinpäätösasiakirjojen kokonaisuus, jonka tarkoitus on selvittää paitsi yrityksen tai muun talousyksikön toiminnan taloudellinen tulos tilikaudelta myös yrityksen taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä.

Yrittäjälle itselleen tilinpäätös on samalla eräänlainen taloudenhallinnan väline, joka numeromuodossa näyttää yrityksessä tilikauden aikana tapahtuneet asiat. Tilinpäätöksestä on siis mahdollista nähdä, miten kannattava yritys on ollut ja millainen yrityksen varallisuus on. 

Miksi se tehdään?

Tilinpäätös näyttää aina päättyvän tilikauden tilanteen. Jos kirjanpito on ollut oikeaoppista, tilinpäätöksen sisältö ei todennäköisesti tule yrittäjälle yllätyksenä. Kirjanpitoa suositellaan tehtäväksi pääasiallisesti kuukausittain, jolloin jo tilikauden aikana saadaan osviittaa siitä, minkälainen lopullinen tilikausi tulee olemaan. Hyvä kassanhallinta on moottori, joka pitää yritystoiminnan liikkeessä ympäri vuoden. Kirjanpidon avulla saadaan myös ymmärrys siitä, onko ennakkoveroja maksettu riittävästi vai ei.

Tilinpäätöksen pääasiallinen tarkoitus on koota yhteen yrityksen menneet tapahtumat, mutta se auttaa samalla hahmottamaan myös tulevaa. Tilinpäätöksen avulla yrittäjä saa huomattavan määrän taustatietoa kuluihin liittyen, mikä auttaa pohtimaan yrityksen tulevaisuuteen liittyviä eri ratkaisuja. 

Tilinpäätös osatilikaudelta eli välitilinpäätös on hyvä työkalu paitsi talouden seurannassa ja sen suunnittelussa myös verotuksen lopputuloksen ennakoinnissa ja optimoinnissa. Vuoden aikana voi olla suositeltavaa tehdä yhdestä kahteen välitilinpäätöstä, sillä se on hyvä tapa suunnitella loppuvuoden taloutta ja ennakoida esimerkiksi ennakkomaksut vuodenvaihteen yli. 

Milloin tilinpäätös tehdään, ja milloin sen tulee olla valmis?

Tilinpäätös on tehtävä vuosittain viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikausi on päättynyt. Suurimmalla osalla kaikista yrityksistä tilikausi tulee päätökseen vuoden vaihteessa. Joillain yrityksillä on kuitenkin käytössä niin sanottu murrettu tilikausi, joka tarkoittaa sitä, että tilikausi voi päättyä myös jonakin toisena ajankohtana. 

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätös, joka on laadittu 30.9.2019 ja 31.3.2020 välisenä aikana päättyneeltä tilikaudelta, oli ilmoitettava kaupparekisteriin viimeistään 30.11.2020. 

Onko tilinpäätös julkinen?

Tilinpäätöksen julkisuus tarkoittaa sitä, että jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta lähetetään kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröitäväksi. Tämän rekisteröinnin jälkeen jokaisella on mahdollisuus saada tietoja yritysten tilinpäätöksistä. Jokaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan velvollisuus on ilmoittaa tilinpäätös rekisteröitäväksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi näistä rajoista:

  • Liikevaihto on 12 000 000 €.
  • Taseen loppusumma on 6 000 000 €.
  • Yrityksen palveluksessa työskentelee keskimäärin 50 henkilöä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulee ilmoittaa tilinpäätös rekisteröitäväksi, mikäli yhtiöillä ylittyy vähintään kaksi edellä mainituista raja-arvoista. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulee antaa tilinpäätös rekisteröitäväksi myös sellaisissa tilanteissa, jossa yhtiömiehenä tai vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö.

Osakeyhtiön on lähettävä tilinpäätös rekisteröitäväksi kaksi kuukautta tilinpäätöksen vahvistamisesta yhtiökokouksessa. Muilla kuin osakeyhtiöillä määräaika on kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä lukien.

Mitä tilinpäätöksen tulee sisältää?

Tilinpäätöksen teosta on määritelty eri säännöksissä, ja esimerkiksi kirjanpitolaki edellyttää kaikkia osakeyhtiöitä ja muita kirjanpitovelvollisia tekemään sen. Yrityksen tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta ja taseesta sekä tarvittavista liitteistä. Tuloslaskelma paljastaa, kuinka kannattava yritys on, ja tase kokoaa yhteen yrityksen omaisuuden ja mahdolliset velat. 

Kirjanpitolain mukaan pienen yhdistyksen tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteenä ilmoitettavat tiedot. On hyvä huomioida, että tuloslaskelmaan ja taseeseen on sisällytettävä myös edellisen tilikauden vertailutiedot. Tilinpäätöksen ideana on aina antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta. Tähän liittyvät tarpeelliset tiedot tulee antaa aiemmin mainittujen liitetiedostojen yhteydessä. 

Kirjanpitolaissa tarkoitettu toimintakertomus on liitettävä tilinpäätökseen niissä tapauksissa, joissa päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella ylittyy vähintään kaksi seuraavasta rajoista:

  • Yhdistyksen kokonaistuotot ovat 7.300.000,00 euroa.
  • Taseen loppusumma on 3.650.000,00.
  • Yhdistyksen palveluksessa työskentelee keskimäärin 50 henkilöä.

Tilinpäätös katsotaan laadituksi silloin, kun se on allekirjoitettu toimessa olevan päätösvaltaisen hallituksen toimesta. Tilin/toiminnantarkastajat tarkastavat yhdistyksen tilit sekä hallinnon ja antavat myös tilin/toiminnantarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös ilman liikevaihtoa 

Kirjanpitovelvollinen saa esittää tiettyjen ehtojen täyttyessä tuloslaskelman, jossa tuloslaskelman erät, kuten liikevaihto, esitetään yhtenä yhteenlaskettuna eränä nimeltä bruttotulos. Bruttotuloskaavaa käyttävän yrityksen liikevaihto ja myyntikate jäävät yrityksen omaan tietoon, vaikka tilinpäätöstiedot toimitetaan normaalisti kaupparekisteriin.

VertaaEnsin.fi auttaa kuluttajaa monipuolisesti eri taloustuotteiden valinnassa tarjoamalla puolueettoman ja laajan vertailun usealle tuotteelle, sekä ajankohtaista taloustietoa. Vertailupalvelun avulla kuluttaja säästää aikaa ja rahaa esimerkiksi parhaimpien lainatarjousten, sähkösopimusten, puhelinliittymien ja säästötilien löytämisessä.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.