Miksi ja miten testamentti kannattaa tehdä?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
arkku ja nainen kukkakimppu kädessä

Ainoa toimiva tapa vaikuttaa omaisuuden jakaantumiseen kuoleman jälkeen on testamentti, jonka laatimisessa on hyvä käyttää apuna ammattilaista. Testamentti kannattaakin aina tehdä lakimiehen kanssa.

Suomessa vainajan omaisuus jaetaan lain mukaan perimysjärjestyksen mukaisesti, mutta kaikkea omaisuutta ei kuitenkaan tarvitse jättää perillisille. Mikäli henkilö haluaa itse määrätä omaisuutensa jaosta, tulee hänen tehdä testamentti. Testamenttia voidaan soveltaa myös niissä tapauksissa, kun perillisiä ei ole. Elinaikana omaisuutta voi lahjoittaa ja myydä haluamallaan tavalla, mutta kuoleman jälkeisestä omaisuudenjaosta on mahdollista määrätä ainoastaan testamentilla. Testamentin tavallisimmat tyypit ovat keskinäinen testamentti ja yleistestamentti. 

Keskinäinen testamentti

Keskinäinen testamentti tarkoittaa aviopuolisoiden välistä testamenttia, jolla he testamenttaavat omaisuutensa toisilleen. Kun puoliso kuolee, eloonjäänyt puoliso saa koko omaisuuden ja mahdolliset lapset saavat omansa lesken kuoltua. Lapsilla on kuitenkin aina oikeus lakiosaan ensimmäisenä kuolleen vanhemman jälkeen, ja lakiosa tulee maksaa sitä vaativille lapsille. Keskinäisen testamentin malli on toisaalta mahdollinen myös muiden kuin aviopuolisoiden välillä.

Yleistestamentti

Yleistestamentti tarkoittaa testamenttia, jossa testamentin tekijä luovuttaa saajalle koko omaisuutensa, määräosan omaisuudestaan tai sen, mitä muiden mahdollisten määräysten täyttämisen jälkeen on jäljellä. Yleistestamentti vaikuttaa eniten siihen, että yleistestamentinsaajasta tulee kuolinpesän osakas ja perunkirjoitusvelvollinen.

Erityistestamentti

Erityistestamentti on testamentti, jossa omaisuudesta määrätään erittäin yksityiskohtaisesti. Tällaisessa testamentissa voidaan esimerkiksi määrätä tietyistä esineistä, tietystä summasta rahaa tai sellaisesta omaisuudesta, johon ei anneta omistusoikeutta vaan jokin vähäisempi oikeus, kuten käyttöoikeus. 

Miten perintö jaetaan?

Perinnönjako etenee perisymsjärjestyksen mukaan. Perimysjärjestys on määrätty laissa, ja perillisryhmillä on etusijajärjestys, mikä tarkoittaa sitä, että jos ensimmäisestä ryhmästä löytyy yksikin perillinen, hän saa koko omaisuuden. Jos ensimmäisessä ryhmässä ei ole ketään, seuraavan ryhmän perilliset ovat kaikki samalla tavalla oikeutettuja perintöön. 

Niin sanottuun ensimmäiseen perillisryhmään kuuluvat rintaperilliset. Rintaperillinen on perittävän vainajan jälkeläinen suoraan alenevassa polvessa eli tämän lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset. Ryhmässä on rajoittamaton sijaantulo-oikeus. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli perillinen on kuollut ennen perittävää, perillisen lapset saavat saman aseman kuolinpesässä kuin jo edesmennyt perillinen eläessään olisi saanut. Vain rintaperillisellä on lakiosaoikeus.

Jos perittävällä ei ole lapsia, hänet perii aviopuoliso. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläneet rinnastetaan lain silmissä aviopuolisoihin. Avopuoliso ei kuitenkaan lain mukaan peri – siksi avopuolisoiden on tehtävä testamentti, mikäli he haluavat, että puoliso perii omaisuuden.

Vertaile vaihtoehtoja yhdistelylainalle

Jos vainajalla ei ole aviopuolisoa eikä rintaperillisiä, hänet perii toinen perillisryhmä, johon kuuluvat vainajan isä ja äiti sekä heidän jälkeläisensä eli vainajan sisarukset ja heidän lapsensa.

Kolmas perintöryhmä on niin sanottu isovanhempien perillisryhmä. Perintöön oikeutettuja ovat tällöin isovanhemmat ja heidän jälkeläisensä. Tässä ryhmässä sijaantulo-oikeus on kuitenkin rajoitettu, eivätkä esimerkiksi serkut enää peri. Jos vainajalla ei ole serkkuja läheisempiä sukulaisia elossa, omaisuus menee ilman testamenttia valtiolle.

Miksi testamentti on hyvä tehdä?

Useat ammattilaiset suosittelevat testamentin tekemistä jokaiselle hyvissä ajoin ennen eläkeikää. Testamenttia on aina mahdollista muuttaa tai sen voi myös kokonaan peruuttaa. Testamentin teko ei vaikuta myöskään oman omaisuuden käyttämiseen elinaikana.

Testamentilla voidaan välttää tehokkaasti perintöriitoja. Painavia syitä testamentin tekemiselle ovat myös lesken tulevaisuuden turvaaminen sekä perintövero. Suomessa perintövero maksetaan yli 20 000 euron perinnöistä. 

Testamentti voidaan tehdä myös hyväntekeväisyysjärjestölle. Esimerkiksi lapseton voi jättää omaisuutensa jollekin sellaiselle taholle, joka toimii testamentin tekijälle tärkeiden asioiden parissa. Omaisuutta voidaan testamentata järjestöille tai yhdistyksille samalla tavalla kuin henkilöillekin. 

Milloin testamentti on lainvoimainen?

Testamentti tehdään aina kirjallisena. Testamentin vaihtoehtoja on monia, ja niiden sisältö voi olla yksilöllinen. Testamentin muoto on kuitenkin Suomessa tarkkaan määritelty. Kun nämä muotovaatimukset täyttyvät, laki antaa sisällön suhteen hyvin vapaat kädet. Kun kyseessä on keskinäinen testamentti, on tekijöiden itse allekirjoitettava testamentti kahden samaan aikaan paikalla olevan todistajan läsnä ollessa. Todistajien tulee olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä sekä esteettömiä, mikä tarkoittaa, ettei todistaja saa olla liian läheistä sukua testamentin tekijälle eikä testamentin edunsaaja. 

Testamentti on pätevä silloin, kun se on tehty kaikin lain vaatimin edellytyksin. Testamentin tekijän on aina toimittava omasta vapaasta tahdostaan, eikä minkäänlainen painostus testamentin tekijää kohtaan ole sallittua. Testamentissa on kysymys tekijänsä viimeisestä tahdosta omaisuutensa suhteen, joten tekijän on oltava siinä kunnossa, että hän pystyy ilmaisemaan tahtonsa ilman minkäänlaisia epäselvyyksiä.

Periytyvätkö velat?

Velat eivät pääsääntöisesti periydy perillisten hoidettavaksi henkilökohtaisesti. Vainajan velat maksetaan kuolinpesästä ja mikäli perunkirjoitus on hoidettu asiallisesti, mahdolliset ylijääneet velat koituvat velkojan tappioksi.

Jos kuitenkin toivoo, että pystyy tulevaisuudessa jättämään perinnön ilman, että velat vievät siitä osaa, kannattaa kaikki velat pyrkiä maksamaan pois mahdollisimman nopealla aikataululla. Näin korot ja kulut eivät myöskään pääse karkaamaan käsistä. Esimerkiksi kulutusluotto voi tulla loppupeleissä yllättävän kalliiksi, vaikka lainaisi vain pienen summan, jos maksua venyttää turhan pitkälle.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset