Mikä on taantuma?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
Taantuman vaikutukset näkyvät myös talouden kuvaajissa.

Mitä taantuma tarkoittaa käytännössä?

Taantuma on talouskehityksen laskua kuvaava termi, jonka syntyyn vaikuttavat niin kansalliset muutokset kuin globaalit ilmiöt. Käytännössä taantumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomen bruttokansantuote laskee kahtena peräkkäisenä neljänneksenä.

Taantuma syntyy, kun Suomen talous ei kasva puoleen vuoteen.

Bruttokansantuotteella tarkoitetaan Suomessa tuotettujen palveluiden ja tavaroiden yhteenlaskettua arvoa vuodessa.

Bruttokansantuotteesta tulee vertailukelpoinen siten, että vuoden yhteenlaskettu arvo jaetaan Suomen väkiluvulla. Näin Suomen bruttokansantuotetta voidaan vertailla esimerkiksi muiden maiden bruttokansantuotteeseen.

BKT:lla voidaan myös mitata Suomen talouden kasvua ja laskua. Talouden kasvun vaihtelu on normaalia ja sitä kutsutaan termillä suhdannevaihtelu. Sillä viitataan Suomen taloustilanteen muutoksiin pitkällä aikavälillä. Kasvun vaihtelua kuvataan neljällä vaiheella:

  • Noususuhdanne
  • Korkeasuhdanne
  • Laskusuhdanne
  • Matalasuhdanne

Taantuma on pitkittynyt lasku- tai matalasuhdanne. Lamalla puolestaan tarkoitetaan pitkään kestänyttä ja tavallista syvempää taantumaa, joka näkyy laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla. 

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan taantuman määritelmään pitäisi laskea BKT:n lisäksi myös muita mitattavia muuttujia, kuten työttömyysaste. Yleisesti taantuma kuitenkin mitataan pelkän bruttokansantuotteen avulla.

Mitkä tekijät vaikuttavat talouden taantumiseen?

Entisaikaan talouden kasvun vaihtelua voitiin yksinkertaisesti selittää esimerkiksi hyvällä tai huonolla viljasadolla. Nykyisin suhdannevaihtelu on monimutkaisempi ilmiö ja monen tekijän summa. Siihen voi vaikuttavat maan sisäiset tapahtumat ja globaalit muutostekijät ja ilmiöt.

Esimerkiksi Suomen vuoden 2009 taantuminen lähti liikkeelle Yhdysvalloista. Yhdysvaltojen pankit ajautuivat pankkikriisiin, josta seurasi maailmanlaajuinen finanssikriisi. Finanssikriisi heijastui Suomen talouteen taantumana, jolloin Suomen BKT:n lasku oli EU-maiden suurimpia.

Miten toimia arjessa, jos taantuma uhkaa?

Taantuma pakottaa yrityksiä irtisanomisiin ja lomautuksiin, jolloin Suomen työttömyys kasvaa. Jos julkisuudessa alkaa puhe laskusuhdanteesta ja taantumasta, voi lomautukseen olla hyvä varautua varmuuden vuoksi.

Tämän lisäksi pankit saattavat vähentää lainojen myöntämisiä epävakaiden taloustilanteiden aikana. Jos taloustilanne näyttää heikolta, kannattaa harkita suurten hankintojen siirtämistä tulevaisuuteen.

Saana Helmi

Saana Helmi

Saana Helmi on VertaaEnsin.fi sisällöntuottaja. Saana opiskelee Turun yliopistossa mediatutkimusta ja liiketoimintaa. Taloudellinen mielenrauha on hänelle tärkeä asia.

Tarjoukset