Miksei positiivinen luottorekisteri ole käytössä Suomessa?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
Mikä on positiivinen luottorekisteri

Mikä on positiivinen luottorekisteri?

Positiivisella luottorekisterillä eli Comprehensive Credit Reporting:lla (CCR) tarkoitetaan rekisteriä, johon on koottu reaaliaikaisesti kaikki henkilön lainat ja tulotiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lainaa hakiessa rahoitusyhtiö tai pankki ei näkisi pelkästään asiakkaan mahdollisia maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisteristä, vaan luotonantaja pystyisi näkemään reaaliaikaisesti niin luotonhakijan lainamäärät ja pääomat kuin tämän tulot.

Suomi on yksi harvoja Euroopan maita, jossa ei ole vielä käytössä positiivista luottorekisteriä. Suomen lisäksi sitä ei ole käytössä ainoastaan Tanskassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Ruotsissa luottotietorekisterissä on tiedot hakijan veloista, tuloista, kiinteistöomistuksista ja maksukäyttäytymisestä.

Suomessa luottorekisterin puuttumista on pyritty kiertämään esimerkiksi Suomen Asiakastiedon luottotietoraportilla. Luotoantajat voivat käyttää palvelua tarkistamaan luotonhakijan taloudellisia tietoja ja muodostamaan hakijasta tietojen perusteella riskiprofiilin. Yleisempää kuitenkin on, että hakijan taloudellista tilannetta pyritään arvioimaan palkkakuittien tai muiden vastaavien dokumenttien perusteella.

Suomessa on käytössä negatiivinen luottorekisteri

Suomessa on tänä päivänä käytössä vain ns. negatiivinen luottorekisteri, jolla tarkoitetaan asiakkaan luottotietojen tarkastamista maksuhäiriömerkintöjen varalta. Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan vastaa hakijan reaaliaikaisia tietoja, sillä maksuhäiriömerkinnän saamiseksi vaaditaan useiden kuukausien prosessi ja tällä välin luotonhakija on saattanut velkaantua vielä pahemmin ilman, että tästä on mitään merkintää luottorekisterissä.

Valtioneuvoston sivuilla keväällä 2021 julkaistun tutkimuksen mukaan positiivinen luottorekisteri auttaisikin luotonantajia riskienhallinnassa verrattuna negatiiviseen luottorekisteriin, jonka suurin ongelma on tietojen yksipuolisuus ja vanhentuneisuus. Positiivisella luottorekisterillä pystyttäisiin myös hillitsemään kotitalouksien velkaongelmia, sillä alkamassa oleva velkaantumiskierre näkyisi luotonantajille aiemmin ja estäisi lisälainan ottamisen jo ennen maksuhäiriömerkinnän muodostumista.

Läpinäkyvyys auttaa luotonantajaa arvioimaan riskejä

Luottoa tai lainaa hakiessa olisi tärkeää, että luotonantaja pystyisi perustamaan luottopäätöksen mahdollisimman reaaliaikaiseen ja todenmukaiseen tietoon. Tällä hetkellä prosessi kuitenkin pohjautuu lähinnä luottamukseen, sillä luotonantajalla ei ole mitään täysin luotettavaa tapaa varmistaa asiakkaan antamia tietoja tuloistaan ja veloistaan. Suomen laki ei nimittäin salli luotonantajien muodostaa sähköisiä rekistereitä, joista pystyttäisiin tarkastamaan luotonhakijan ilmoittamat tulot verotiedoista.

Kuitenkin lähes kaikki luotonantajan pyytävät hakijalta todisteet tuloista palkkakuitin muodossa ja veloista verotuspäätöksellä. Nämä vaaditaan varsinkin vähänkin suurempia lainoja hakiessa. Tällainen paperisota kuulostaa nykypäivän digitalisoituvassa maailmassa erittäin kankealta ja vanhanaikaiselta menetelmältä, joka voitaisiin välttää käyttämällä positiivista luottorekisteriä.

Tällöin prosessi tietojen saamiseksi nopeutuisi sähköisen tietokannan avulla, sillä luotonantaja pystyisi hakemaan tiedot suoraan tietokannasta ja hakija välttyisi erinäisten liitteiden toimittamisesta luotonantajalle.

Monet hyötyisivät positiivisesta luottorekisteristä

Positiivisen luottorekisterin avulla pystyttäisiin arvioimaan kuluttajan taloudellinen tilanne laajemmin, sillä luotonantaja näkisi asiakkaan aidon maksukäyttäytymisen ja luottopäätös ja lainan korko vastaisivat paremmin kunkin asiakkaan aitoa maksukäyttäytymistä.

Tällä hetkellä luotonantajat joutuvat perustamaan luottopäätökset ja hinnoittelun keskiarvoihin, koska todellista tietoa asiakkaiden maksukäyttäytymisestä ei ole. Tämän seurauksena lainojaan tunnollisesti maksavat asiakkaat kärsivät korkeammasta luottohinnoittelusta, kun taas laiskat maksajat hyötyvät nykymallista. Positiivisen luottorekisterin avulla asiakkaat pystyisivät osoittamaan hyvällä maksukäyttäytymisellä todellisen maksukykynsä luotonantajille ja voisivat täten hyötyä esimerkiksi paremmasta luottohinnoittelusta.

Valtioneuvoston sivuilla julkaistussa Pellervon taloustutkimuksen ja Vaasan yliopiston selvityksessä positiivisen luottorekisterin mahdollisiksi hyödyiksi arvioitiin seuraavat:

  • Luotonantajien parempi riskinhallinta
  • Tehostettu luotonmyönnön prosessi
  • Kilpailun kasvaminen alalla
  • Luotonsaantimahdollisuuksien paraneminen pienituloisille

Miksi ei Suomessa?

Suomessa ei ole vielä otettu käyttöön positiivista luottorekisteriä pitkälti sen takia, että nykyisen mallin on nähty toimivan hyvin. Lisäksi positiivisen luottorekisterin on koettu rikkovan yksityisyydensuojaa. Yksityisyydensuojaan perustuvaa argumenttia voidaan kuitenkin kritisoida johdonmukaisuuden puutteesta, sillä esimerkiksi verotiedot ovat jo julkisia. Miksi siis niistä tehtävä rekisteri luotonantajan käyttöön ei ole?

Suomen nykyinen negatiivisen luottorekisterin malli on aikaansa jäljessä ja tarvetta uudistukseen olisi, positiivisesta luottorekisteristä olisi nimittäin hyötyä niin kuluttajalle kuin luotonantajalle. Finanssialan keskusliitto näytti jo vuonna 2017 vihreää valoa positiivisen luottorekisterin perustamiselle, mutta rekisteri ei edelleenkään ole käytössä vuonna 2021.

Julkinen keskustelu ja myös viranomaisten kannat ovat kuitenkin muuttumassa, sillä Valtiovarainministeriön teettämä selvitys alkuvuodelta 2021 puoltaa positiivisen luottorekisterin perustamista. Hanke on myös liikkumassa eteenpäin lainsäädäntöelimissä: hallituksen esitys rekisterin perustamisesta siirtynee eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2021. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, positiivinen luottorekisteri voitaisiin ottaa Suomessa käyttöön huhtikuussa 2024.

Tarjoukset