Perintövero Suomessa

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
Jokainen suomalainen kokee elämässään ainakin 1-2 perunkirjoitusta.

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava valtiolle perintöveroa, jos perinnön arvo ylittää 20 000 euroa. Alle 20 000 euron perinnöstä perintöveroa ei tarvitse maksaa.

Miten ja milloin perintövero maksetaan?

Perintöverotus toimitetaan vainajan perukirjan perusteella. Perukirja on perunkirjoituksessa laadittava asiakirja, jossa luetellaan vainajan perilliset, omaisuus ja velat. Se toimii käytännössä kuolinpesän veroilmoituksena. 

Verohallinto tekee jokaiselle perilliselle henkilökohtaisen verotuspäätöksen perukirjan pohjalta. Verotuspäätökseen on merkitty perintöveron määrä ja eräpäivä. Vero on aina henkilökohtainen, eivätkä kuolinpesän osakkaat ole vastuussa toistensa perintöverosta.

Perintövero maksetaan yhdessä erässä, jos verosumma on alle 500 euroa. Tätä suurempi perintövero jaetaan kahteen maksuerään. Poikkeustapauksissa vero voidaan jakaa korkeintaan 10 maksuerään. Tätä pidennettyä maksuaikaa sovelletaan silloin, kun vähintään 1 700 euron osuus perinnöstä tulee yrityksestä tai maatilasta, jonka toimintaa perinnönsaaja jatkaa. Maksuajan pidennystä tulee hakea ennen perintöveropäätöksen toimitusta.

Ajallisesti perintöverotus etenee seuraavasti: 

  • Perunkirjoitus on hoidettava 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. 
  • Kopio perukirjasta on lähetettävä Verohallinnolle 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.
  • Jokainen perillinen saa henkilökohtaisen verotuspäätöksen 6–12 kuukauden kuluttua perukirjan lähettämisestä.
  • Perintöveron 1. eräpäivä on noin 3 kuukauden kuluttua verotuspäätöksestä.
  • Mahdollinen 2. eräpäivä on 2 kuukauden kuluttua ensimmäisestä eräpäivästä. 
Perintöveron maksamisen aikataulu

Miten perinnön jakaminen vaikuttaa perintöveroon? 

Perintövero maksetaan riippumatta siitä, onko kuolinpesä jaettu vai ei

Perintöveron pohjana toimiva perunkirjoitus toimitetaan aina ennen kuolinpesän jakamista, ja kunkin perinnönsaajan verotus perustuu tämän laskennalliseen osuuteen kuolinpesän arvosta. Pesän jakaminen ei siis ole välttämätöntä perintöveron määrittelyn kannalta, eikä se vaikuta perintöveron määrään. 

Kuolinpesän voi kaikkien osakkaiden sopimuksella jättää jakamatta tai jakaa vain osittain. Kuolinpesä on kuitenkin jaettava aina, jos yksikin kuolinpesän osakas sitä vaatii. Perinnönjaon yhteydessä laaditaan jakokirja, jonka kopio tulee toimittaa Verohallintoon. 

Kuinka paljon perintöveroa maksetaan? 

Perintöveron suuruus määräytyy paitsi perinnön arvon myös vainajan ja perinnönsaajan sukulaisuussuhteen perusteella. Kevyemmin verotettuun veroluokkaan I kuuluvat vainajan lähisukulaiset ja veroluokkaan II kaukaisemmat sukulaiset sekä perheen ulkopuoliset henkilöt. Niin kutsuttuja rintaperillisiä koskee siis matalampi perintövero kuin esimerkiksi vainajan ystäviä, joille tämä on testamentannut omaisuutta.

Veroluokkaan I kuuluvat seuraavat henkilöt: 

  • Vainajan aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli
  • Vainajan lapset, lapsenlapset, vanhemmat ja isovanhemmat
  • Aviopuolison tai entisen aviopuolison perilliset suoraan alenevassa polvessa
  • Vainajan avopuoliso, jos tällä on yhteinen lapsi vainajan kanssa, tai jos tämä on aiemmin ollut avioliitossa vainajan kanssa

On hyvä huomioida, että avopuoliso kuulu ensimmäiseen verotusluokkaan vain, jos ylempänä määritellyt ehdot toteutuvat. Avopuoliso tai kihlakumppani myös perii vain siinä tapauksessa, että tämä on merkitty vainajan testamenttiin

Perintöveron määrä I veroluokassa

Perinnön arvoVeron määrä alarajan kohdallaVeroprosentti yli menevän summan osalta
20 000–40 000 €100 €7 %
40 000–60 000 €1 500 €10 %
60 0000–200 000 €3 500 €13 %
200 000–1 000 000 €21 700 €16 %
Yli 1 000 000 €149 700 €19 %

Perintöveron määrä II veroluokassa

Perinnön arvoVeron määrä alarajan kohdallaVeroprosentti yli menevän summan osalta
20 000–40 000 €100 €19 %
40 000–60 000 €3 900 €25 %
60 0000–200 000 €8 900 €29 %
200 000–1 000 000 €49 500 €31 %
Yli 1 000 000 €297 500 €33 %

Voiko perintöveron määrää pienentää? 

Koska perintövero on progressiivinen, voi verotaakkaa pienentää lahjoittamalla omaisuutta perillisille hiljalleen jo omana elinaikana. Myös perinnön jakaminen useamman perillisen kesken pienentää yhteenlaskettua verotaakkaa, sillä kukin perillinen maksaa omasta osuudestaan matalamman veron kuin yksi perillinen joutuisi koko potista maksamaan.

Ennakkoperintönä saadusta lahjasta tulee yleensä maksaa lahjaveroa, joka määräytyy perintöveron tapaan lahjanantajan ja lahjansaajan välisen sukulaisuussuhteen mukaan. Lahjaveroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos kolmen vuoden sisällä tehtyjen lahjoitusten yhteenlaskettu arvo on alle 5 000 euroa. 

Kiinteistöjen tai muiden suurten omaisuuserien siirtämisessä ennakkoperintö ei kuitenkaan juuri kevennä verotaakkaa, sillä kiinteistön voi siirtää perillisille vain kokonaan tai murto-osissa – ei esimerkiksi 4 999 euron arvoisissa erissä. Tällaisessa tapauksessa ennakkoperinnön verotus on samassa kokoluokassa varsinaisen perintöveron kanssa. 

Voiko perintöveron maksamiselta välttyä kokonaan?

Perintöveron maksaminen voi olla hankalaa, jos perintönä on vaikeasti realisoitavaa kiinteää omaisuutta, kuten syrjässä sijaitseva tontti tai kiinteistö. Tällaisessa tilanteessa perintöveron voi välttää luopumalla perinnöstä

Luopuminen on suoritettava oikealla tavalla. Perinnöstä luopuja ei saa asettaa luopumiselleen ehtoja tai määrätä, kuka hänen osuutensa perinnöstä saa. Luopujan osuus perinnöstä siirtyy henkilölle, joka olisi ollut perillisen asemassa, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää. 

Perintövero ulkomailta

Perintövero maksetaan yleensä myös ulkomailta saadusta perinnöstä, jos perillinen asuu Suomessa tai perii Suomessa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Myös Suomessa asuneen perinnönjättäjän ulkomailla asuvien perillisten on maksettava perintöveroa Suomeen. 

Eri maiden kanssa solmitut verosopimukset voivat kuitenkin tuoda tilanteeseen poikkeuksen. Suomella on perintöverotusta koskeva verosopimus Alankomaiden, Islannin, Ranskan, Sveitsin, Tanskan sekä Yhdysvaltojen kanssa. Lisäksi perintöverosta voi saada hyvityksen, jos veroa on jo maksanut johonkin toiseen valtioon.

Lähde: Vero.fi

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Pihla on opiskellut valtiotieteitä ja tarkastelee rahoitusalaa mielellään yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tarjoukset