Pääomatulo – Mikä on pääomatulo ja miten sitä verotetaan?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
Ennakkoperintö

Termiä pääomatulo käytetään omaisuuden tuotosta, omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta tai sellaisesta tulosta, jota henkilön varallisuuden katsotaan kerryttäneen. Pääomatulo tarkoittaa esimerkiksi vuokratuloa, korkotuloa sekä luovutusvoittoja. Kuten muistakin tuloista, myös pääomatulosta maksetaan valtiolle veroa. 

Pääomatulon verotus

Pääomatulon veroprosentti 30 000 euroon asti on 30 %. Jos pääomatulon määrä ylittää 30 000 €, maksetaan ylimenevästä osasta 34 %:n pääomatulovero. Verotettavan pääomatulon määrä määräytyy bruttotulon sekä siitä tehtävien vähennysten perusteella. Pääomatulosta on verotuksessa mahdollista vähentää muun muassa tulon hankkimisesta ja sen säilyttämisestä aiheutuneet kulut. 

Teoreettisen perustelun mukaan ansiotulot ovat ansioita työn tekemisestä ja pääomatulot pääoman tuottoja, jotka verovelvollinen saa ilman että tekee työtä niiden eteen. Pääomatulon kohdalla niin paljon kuin vähemmänkin ansaitseva maksavat molemmat lisäsatasestaan suurin piirtein saman verran veroa. 

Verotuksessa vahvistettu tappio tulee aina vähentää saman tulolajin tulosta. Pääomatulon tappio vähennetään siis näin ollen pääomatuloista eikä ansiotuloista. Tämän lisäksi tappiot on aina vähennettävä sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet.

Ansiotuloa vai pääomatuloa

Ansio- ja pääomatulojen erottaminen toisistaan on tärkeää, sillä niitä verotetaan hyvin eri tavoin. Verotuksessa jokaisen ihmisen tulot jaetaan ansiotuloihin ja toisaalta pääomatuloihin. Ansiotulojen verotus on Suomessa progressiivista eli enemmän ansaitseva maksaa veroja suhteessa enemmän kuin pienituloinen. Pääomatulojen veroprosentti taas on kaikille sama, kuten aiemmin todettiin. 

Mikä lasketaan ansiotuloksi?

 • Palkkatulo (rahapalkka sekä erilaiset luontoisedut kuten auto, asunto tai puhelin)
 • Eläketulo
 • Sosiaalietuudet (äitiyspäiväraha, sairauspäiväraha jne.)
 • Apurahat
 • Yrittäjätoiminnan ansiotulo-osuus
 • Osa ei-pörssiyhtiöiden osingoista

Mikä lasketaan pääomatuloksi?

 • Vuokratulo
 • Korkotulot (ei kuitenkaan pankkitilien korot ja muut lähdeveron alaiset, joista pankki perii veron)
 • Osinkotulot (suurimmalta osin)
 • Sijoitusrahastojen voitto-osuudet
 • Luovutusvoitot omaisuuden tai arvopapereiden myynnistä
 • Puunmyyntitulot
 • Yrittäjätoiminnan pääomatulo-osuus

Ansiotulon ja pääomatulon erilaisesta verotuksesta johtuen hyvätuloisen on yleensä kannattavampaa pyrkiä saamaan mieluummin pääomatuloa kuin ansiotuloa. Vähän ansaitsevan taas kannattaa pyrkiä saamaan ennemmin ansiotuloja kuin pääomatuloja. Vaikutus verojen ja näin ollen myös käteen jäävän osuuden määrään voi olla huomattava. Eniten erilaisesta verokohtelusta hyötyvät paljon tienaavat silloin, kun heidän on mahdollista kanavoida tulojaan pääomatuloiksi. 

Onko osinko pääomatuloa?

Osinkoverotusjärjestelmässä luonnollisen henkilön saamien osinkojen verotus riippuu siitä, onko osingot saatu julkisesti noteeratusta yhtiöstä (pörssiyhtiö) vai muusta yhtiöstä (listaamaton yhtiö). 

Osinko pörssiyhtiöstä:

Tavallisen osakesäästäjän saama osinko on osittain verovapaata ja osittain verotettavaa tuloa. Yksityishenkilön ja kuolinpesän saamasta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja loput 15 % verovapaata tuloa. Päätulona verotettavasta osingon osasta veroa pidätetään siis 30 %, ja osingon ja muiden verotettavien pääomatulojen yhteismäärän ylittäessä verovuonna 30 000 euroa, pääomatulon veroprosentti on 34. Näin ollen osingosta menevän veron määrä on joko 25,5 tai 28,9 %. Osingon maksava pörssiyhtiö pidättää ja tilittää verottajalle ennakonpidätyksenä 25,5 % maksetun osingon kokonaismäärästä.

Osinko muusta kuin pörssiyhtiöstä:

Jos kyseessä on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, siitä saadun osingon verotus määräytyy yhtiön osakkeille lasketun matemaattisen arvon mukaan. Enintään 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta vastaavasta osakkeesta 25 % on veronalaista pääomatuloa. Tämänkaltaista osinkoa yksi henkilö voi saada vuoden aikana enintään 150 000 euroa. Sen ylittävästä osingosta veronalaista pääomatuloa on huomattavasti suurempi osa, 85 %.

Pääomatulon ilmoittaminen

Pääomatulosta maksetaan veroa valtiolle. Vuokratuloa syntyy silloin, kun vuokraa omistamansa asunnon, auton, veneen tai koneen toisen henkilön käyttöön ja saa vuokrauksesta rahaa. Pääomatulovaro koskee myös esimerkiksi alivuokralaisen maksamaa vuokraa. Vuokratulot voi ilmoittaa kätevästi Omavero-palvelun kautta. 

Luovutusvoitoksi kutsutaan voittoa, joka syntyy omaisuuden, kuten asunnon arvopapereiden tai rahastojen, myynnistä. Luovutusvoiton vero on mahdollista maksaa etukäteen lisäennakkona, ennakkoveroina tai vasta lopullisessa verotuksessa jäännösverona.

Pääomatulo-osuus yritystulosta

Yritystulo luetaan pääomatuloksi aina siihen määrään asti, joka vastaa 20 prosentin vuotuista tuottoa nettovarallisuudelle, joka on kuulunut elinkeinotoimintaan verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä. Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi voidaan lukea 10 prosentin vuotuista tuottoa vastaava määrä. Tämä edellyttää, että verovelvollinen tai yrittäjäpuolisot vaativat sitä ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä. Siinä tapauksessa, että verovelvollinen on aloittanut elinkeinotoiminnan tai maatalouden harjoittamisen verovuonna, lasketaan pääomatulo-osuus sen nettovarallisuuden perusteella, joka verovuoden päättyessä kuuluu elinkeinotoimintaan tai maatalouteen.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset