Mikä on osakaslaina?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
osakaslaina

Tuloverolain (1535/1992, TVL) 53 a §:ssä osakkeenomistajan tai jonkun hänen perheenjäsenensä osakeyhtiöstä nostamasta rahalainasta käytetään nimitystä osakaslaina.

Tavallisen rahalainan lisäksi osakaslainaksi voidaan lukea myös kauppahintavelka, joka on syntynyt yhtiön myydessä omaisuuttaan osakkeenomistajalle tavanomaista pidemmällä maksuajalla tai jollakin muulla tavoin olennaisesti tavanomaisesta poikkeavin sopimusehdoin.

Pääomatulona verotettavasta osakaslainasta ei tarvitse periä korkoa. Tätä perimättä jätettyä korkoa ei katsota verotusmenettelystä annetun lain nojalla peitellyksi osingoksi.

Omistusosuus lasketaan lainansaajan verovuoden lopun tilanteen mukaan. Osakaslainaa ei voida verottaa lainansaajan pääomatulona ainoastaan lainapäätöksen perusteella, jos osakaslainaa ei ole nostettu. Osakaslainaa ei veroteta pääomatulona myöskään siinä tapauksessa, että osakaslaina on maksettu takaisin ennen kuin sen vuosi, jona se on nostettu, päättyy. 

Osingonjako

Jos osingonsaaja on yrittäjäosakas, hänen omistamiensa osakkeiden matemaattista arvoa oikaistaan ennen osinkojen jakamista pääoma- ja ansiotulo-osinkoihin. Osakkeiden arvosta vähennetään ensin yrittäjäosakkaan tai hänen perheensä yhtiöstä ottama osakaslaina, sekä osakkaan tai hänen perheensä käytössä olleen, yhtiön varoihin kuuluvan asunnon arvo.

Yrittäjäosakas määritellään eri tavoin sen mukaan, onko kyse asunnon arvon vai osakaslainan vähentämisestä. Osakaslaina vähennetään osakkeiden arvosta, jos osakas tai hänen perheensä omistaa vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Osakaslaina verotus

Jos säännöksessä mainitut edellytykset täyttyvät, osakaslaina luetaan luonnollisen henkilön veronalaiseksi pääomatuloksi. Ehdot täyttyvät, jos lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä omistavat yhdessä tai erikseen vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai jos heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Laina siis luetaan lainansaajan pääomatuloksi vaikkei tämä omistaisi lainkaan yhtiön osuuksia, jos muiden perheenjäsenten omistus- tai äänimääräosuus on kuitenkin vähintään 10 %. Perheenjäseninä pidetään puolison lisäksi alaikäisiä lapsia. 

Myös osakeyhtiön välillinen omistus on rinnastettavissa osakeyhtiön suoraan omistukseen. Siten osakaslaina on veronalaista pääomatuloa myös silloin, kun osakkeenomistaja tai hänen perheenjäsenensä tai he molemmat yhdessä omistavat osakkeita niin, että heidän yhdessä omistamiensa osakkeiden omistus- tai äänimääräosuus on toisten yhtiöiden kautta vähintään tuo 10 %.

Luonnollinen henkilö voi vähentää pääomatulona verotetun osakaslainan takaisinmaksun pääomatuloistaan tulonhankkimismenona. Takaisinmaksu on vähennyskelpoinen siltä osin, kun lainan ottaja on maksanut lainaa takaisin viimeistään viidentenä vuonna lainan nostamisvuoden jälkeen. Velkasuhde ei siviilioikeudellisesti kuitenkaan lakkaa, vaikkei lainaa maksettaisi takaisin viiden vuoden kuluessa lainan nostamisesta. 

Osakaslaina edellytykset

Osakaslainasta voi saada etua, jos yhtiöllä on varoja, mutta osakkaalla taas ei. Jos kaikki verotuksen kannalta järkevät keinot rahan kotiuttamiseksi yhtiöstä osakkaalle on käytetty mutta osakas tarvitsee väliaikaisesti varoja omaan käyttöönsä vielä jonkin verran lisää, voi osakaslaina olla hyvä ajatus.

Edellytyksenä on kuitenkin se, että osakkaan on mahdollista maksaa lainan takaisin viimeistään viidentenä vuotena lainan ottamisesta ja että osakkaalla on myös pääomatuloja, joista vähennyksen voi tehdä.

Osakaslaina ilmoitus

Osakeyhtiön tulee ilmoittaa vuosi-ilmoituksella ne rahalainat, jotka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltä kalenterivuoden 2020 aikana ja jotka ovat olleet maksamatta 31.12.2020.

Ilmoittaminen tehdään viimeistään 24.2.2021. On hyvä ottaa huomioon, että myös ulkomaisesta yhtiöstä saatu rahalaina on veronalaista pääomatuloa, jos tuloverolain edellytykset täyttyvät.

Osakaslainan takaisinmaksutarkoitus

Osakaslainan takaisinmaksutarkoitus voi ilmetä esimerkiksi velkakirjaan merkitystä takaisinmaksuaikataulusta. Pelkästään velkakirjaan kirjatut maksuaikataulu ja muut ehdot eivät kuitenkaan riitä vaan myös niiden tosiasiallinen toteutuminen tarvitaan.

Osakaslainan nostovuonna voidaan lähtökohtaisesti riittävänä selvityksenä takaisinmaksutarkoituksesta pitää sitä, että yhtiöllä on osakaslaina kirjanpidossa kirjattuna eikä velallinen kiistä takaisinmaksuvelvollisuuttaan. 

Mikä on pääomalaina?

Pääomalaina tarkoittaa osakeyhtiön ja osuuskunnan rahoituksessa käytettävää instrumenttia, jolla on paitsi oman myös vieraan pääoman kaltaisia ominaisuuksia. Pääomalainaa on mahdollista käyttää esimerkiksi yhtiön vakavaraisuuden kohentamiseen tai tarvittavan rahoituksen järjestämiseen.

Osakeyhtiölain tai osuuskuntalain tarkoittaman pääomalainan saajana voi olla ainoastaan osakeyhtiö tai osuuskunta. Lainantajana voi kuitenkin toimia esimerkiksi luonnollinen henkilö tai toinen yritys.

Osakeyhtiölaki muuttui vuonna 2019

Osakeyhtiölaissa on jo vuosikymmenien ajan säädetty vähimmäisosakepääomasta. Vähimmäismäärää on vuosien varrella muutettu, ja vuoden 2019 heinäkuussa voimaan tulleella lakimuutoksella yksityisten osakeyhtiöiden 2 500 euron vähimmäisosakepääomavaatimus poistui osakeyhtiölaista.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että nykyään yksityisen osakeyhtiön voi perustaa ilman osakepääomaa.  Julkisen osakeyhtiön osalta lakia ei ole muutettu, jolloin voimassa on edelleen 80 000 euron vähimmäisosakepääomavaatimus.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset