Miten lomautus vaikuttaa toimeentuloon?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
Huolestunut mies katselemassa henkilökohtaista budjettilaskelmaa

Lomautus on työnantajan tekemä toimenpide, joka johtaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaiseen keskeytykseen. Kyseessä on äärimmäinen keino yrityksen liiketoiminnan elvyttämiseksi, kun taustalla ovat tuotannolliset tai taloudelliset syyt tai tilapäisesti heikentynyt mahdollisuus tarjota töitä. Lomautuksen vaikutus työntekijän taloudelliseen asemaan voi olla katastrofaalinen, jos oma talous on viritetty liian tiukalle.

Tähän artikkeliin on koottu lomautuksen normaalikäytännöt sekä tietoa siitä, miten kannattaa toimia ja mitä tulee tietää, mikäli lomautus uhkaa. Artikkelia varten on haastateltu Kristiina Ahosta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä ja Suvi Lindforsia Työ- ja elinkeinotoimistolta.

Siirry tästä katsomaan, miten lomautus näkyy bruttotuloissa.

Mitä lomautus tarkoittaa?

Lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja keskeyttää työntekijän työnteon ja palkanmaksun, mutta työsuhde pysyy voimassa. Lomautuksen voi toteuttaa työehtosopimuslaissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Työnantajalla on oikeus lomautukseen, jos työ on oleellisesti vähentynyt eikä työntekijälle pystytä tarjoamaan muita työtehtäviä. 

“Työnantaja voi lomauttaa henkilöstöään joko määräajaksi (maksimissaan 90 päivää) tai toistaiseksi ja kummassakin tapauksessa lomautus voi olla kokoaikaista tai osa-aikaista,” TE-toimiston Suvi Lindfors kertoo.

Kokoaikainen lomautus tarkoittaa, ettei työntekijä ole lainkaan työvelvollinen. Osa-aikainen lomautus tarkoittaa päivittäisen tai viikoittaisen työajan lyhentämistä. 

Miten lomautusprosessi etenee?

Yli 20 työntekijän yritykset kuuluvat yhteistoimintalain piiriin. Lomautusprosessi etenee näiden yritysten kohdalla seuraavasti:

  • Yritys ilmoittaa yt-neuvotteluista vähintään viisi päivää ennen neuvottelujen alkua. 
  • Neuvotteluja käydään vähintään kaksi viikkoa.
  • Lomautukset määrätään yt-neuvottelujen päätteeksi.
  • Lomautukset tulevat voimaan vasta kahden viikon päästä lomautusilmoituksesta. 

Työntekijälle maksetaan palkkaa koko prosessin ajan.

Alle 20 työntekijän yritykset eivät kuulu yhteistoimintalain piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että pienten yritysten ei tarvitse käydä kahden viikon yt-neuvotteluja ennen lomauttamista. Lomautuspäätöstä seuraa kuitenkin normaalisti kahden viikon lomautusilmoitusaika, jolloin työntekijälle tulee vielä maksaa palkkaa.

Kuka voidaan lomauttaa?

Lomauttaminen koskee lähtökohtaisesti vain vakituisia työntekijöitä eli niitä työntekijöitä, joiden työsopimus on voimassa toistaiseksi. Työnantajalla ei ole oikeutta lomauttaa työntekijää sen jälkeen, kun työntekijän työsuhde on irtisanottu työnantajan toimesta. Työnantaja ei siis näin toimimalla voi vapautua irtisanomisajan palkan maksuvelvollisuudesta. 

Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vain, jos hän hoitaa vakituisen työntekijän sijaisuutta. 

Lomauttamistilanteissa erityistä suojaa nauttivat luottamusmies, luottamusvaltuutettu ja työsuojeluvaltuutettu.

Mitä vaihtoehtoja lomautetulla on?

Sekä TE-toimisto että ammattiliitot tarjoavat lomautetuille työntekijöille laajan valikoiman palveluita, joilla omaa osaamista ja työllisyystilannetta voi parantaa.

“Lomautettu henkilö lähtökohtaisesti voi hyödyntää kaikkia TE-toimiston palveluita: mm. opiskeluvaihtoehtoja, osallistumista työnhakuvalmennukseen, uuden työn hakemista kauttamme tai työllistymistä palkkatuella (jos kyseessä kokoaikainen, tarpeeksi pitkään jatkunut lomautus). Kaikki em. vaihtoehdot ovat esimerkkejä ja henkilön oma muu tilanne vaikuttaa toki palveluiden tarkoituksenmukaisuuteen.”

Suvi Lindfors, TE-toimisto

“Julkisten ja hyvinvointialojen liitto tukee jäseniään monin tavoin, myös lomautuksen aikana. Olemme koostaneet sivuillemme listan avoimista työpaikoista, tarjoamme erittäin monipuolista koulutusta ja tuemme jäsentemme opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa. Kaikki jäsenetumme ovat käytettävissä ihan samalla tavoin oli jäsen sitten työssä, lomautettuna, työtön taikka opiskelija.

Kristiina Ahonen, JHL

Jos työntekijä pitää lomautusta epäoikeudenmukaisena, on asia mahdollista viedä eteenpäin ammattiliiton tuella.

“Mikäli jäsenellämme on ongelma, jota ei saa ratkaistua työpaikalla, voi jäsenellä olla mahdollisuus saada liitolta ilmaista oikeusapua ja lakimiehen palveluja ilman omavastuuosuutta ja ilman kattosummaa. Oikeusapu on seikka, jota kannattaa ja voi vertailla, sillä kaikki tahot eivät todellakaan tarjoa tätä turvaa ilman omavastuuosuutta ja lisäksi useilla on erilaisia kattosummia tai häviötilanteessa jäsen voi joutua maksumieheksi itse,” JHL:n Ahonen muistuttaa.

Miten huolehtia toimeentulosta lomautuksen aikana?

Ennakointi on tärkeää lomautukseen varautumisessa. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäseneksi kannattaa liittyä hyvissä ajoin ennen lomautusuhan ilmaantumista.

Tärkein neuvo jokaiselle on liittyä oman alan työttömyyskassaan ja liittoon jo ennen lomautusta ja ennen mahdollisia pulmatilanteita. Kassasta saa lomautuksen aikana työttömyyspäivärahaa ja liitoista erilaisia neuvoja ja palveluita. Liitot myös auttavat, jos tilanteeseen liittyy jotain epäselvyyksiä esimerkiksi työnantajan taholta tai lomautukseen johtaneissa yt-neuvotteluissa on epäselvyyksiä. Liitot neuvovat ja tukevat jäseniään toki myös yt-neuvotteluiden aikana.”

Kristiina Ahonen, JHL

Kun lomautus sattuu omalle kohdalle, tulee välittömästi ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyyskorvausta ei makseta takautuvasti, vaan ainoastaan ilmoittautumispäivästä eteenpäin. 

Jos lomautus on kokoaikainen, maksetaan lomautuspäiviltä ansiopäivärahaa. Jos taas työpäivää on lyhennetty, maksetaan päivärahaa. Päivärahan suuruudessa on huomioitu osa-aikaisen palkan suuruus. Lyhennetyn työajan tulee olla enintään 80 prosenttia normaalista työajasta. Muuten päivärahaa ei makseta.

Lomautuksen aikana on mahdollista työskennellä toisessa yrityksessä. Työnantajan kilpailijalle ei kuitenkaan voi mennä töihin, sillä kilpailevan toiminnan kielto on voimassa myös lomautuksen aikana. 

Lomautettu voi työllistyä toiselle työnantajalle ja saa irtisanoutua sieltä viiden vuorokauden irtisanomisajalla. Tämä lainkohta liittyy alkuperäisen lomauttavan työnantajan mahdolliseen takaisinkutsuun kesken lomautuksen. Silloin lomautetun tulee palata töihin seitsemän vuorokauden kuluessa. Hän saa toki palata välittömästikin.”

Suvi Lindfors, TE-toimisto

Lomautetulla on oikeus irtisanoa työsopimus ilman irtisanomisaikaa, kunhan tämä tapahtuu viikkoa ennen päivää, jolloin töiden pitäisi alkaa uudelleen. Lomautuksen pituus vaikuttaa irtisanoutumisen ehtoihin.

“Jos henkilö on toistaiseksi lomautettu ja lomautus kestää yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää, saa lomautettu irtisanoutua niin, että hänelle maksetaan korvauksena irtisanomisajan (kuin työnantaja olisi irtisanonut) palkka ja lomakorvaus eikä irtisanomisaikana ole työntekovelvoitetta,” Suvi Lindfors kertoo.

Näin työttömyysturvaa haetaan Kelalta tai työttömyyskassasta

Lomautuksen aikana voi saada työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelalta. Kummassakin tapauksessa henkilön tulee ensin ilmoittautua TE-toimiston verkkosivuilla työnhakijaksi.

Kun lomautettu on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-palvelussa, voi työttömyysetuutta hakea työttömyyskassasta. Etuus haetaan siitä työttömyyskassasta, johon hakija kuuluu. Oman työttömyyskassan hakemusohjeet kannattaa tarkistaa erikseen.

Jos henkilö ei kuulu työttömyyskassaan, voi työttömyyspäivärahaa hakea Kelasta. Päiväraha on joko ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lomautuksen luonteesta riippuen. 

Päivärahan saamisessa on normaalisti viiden arkipäivän omavastuuaika, jolloin tukea ei makseta. 

Lomautus ja verotus

Lomautuksen yhteydessä kannattaa hakea muutosverokorttia. Jos muutosverokorttia ei toimita, peritään päivärahasta 25 prosentin ennakonpidätys.

Onko työttömyyspäiväraha sama kassasta riippumatta?

Työttömyyskassoista tietämätön saattaisi olettaa, että kassojen maksamissa työttömyyspäivärahoissa olisi eroja, mutta todellisuudessa näin ei ole.

“Lomautuksen aikaisen toimeentulon (työttömyyspäiväraha) osalta on huomattava, että sitä maksetaan työttömyysturvalain perusteella. Jokainen työttömyyskassa ja myös Kela noudattavat samaa lakia ja säännöksiä Suomessa, joten jokaista lomautettua kohdellaan samalla tavalla ja he saavat työttömyyspäivärahaa täysin samoilla perusteilla. Toimeentulo ei siis riipu siitä minkä työttömyyskassan jäsen lomautettu henkilö on. Siten lomautuksen aikaista toimeentuloa ei voi ns. vertailla kassojen välillä. Toki kassan jäsenenä saa ansiosidonnaista päivärahaa, mitä taas Kelasta ei saa.” 

Kristiina Ahonen, JHL

Missä vaiheessa kannattaa ruveta miettimään uran vaihtoa?

TE-toimiston Suvi Lindforsin mukaan kysymys mahdollisesta uranvaihdosta riippuu pitkälti yksilöllisistä tekijöistä. Päätöksessä on hyvä tiedostaa esimerkiksi alan ja yrityksen tulevaisuudennäkymät.

“Mitä tulee lomautetun irtisanoutumiseen ja uuden työnantajan palvelukseen suuntautumiseen, niin sekin toki on kovin yksilöllistä. Siihen vaikuttaa vahvasti henkilön sitoutuminen työpaikkaansa ja toisaalta mahdollinen spesifi osaaminen, jota ei kenties helposti voi hyödyntää muualla. Näen kuitenkin, että lomautetun on hyvä tiedostaa yrityksen tilanne ja mahdollisuus palata työhön lomautukselta. Jos ne vaikuttavat heikoilta, niin toki kannattaa ruveta katselemaan ympärilleen ja suunnata kohti uutta työsuhdetta tai muuta mielekästä vaihtoehtoa (esim. opiskelu). Liian pitkään ei tule jäädä ns. lomautuksen vangiksi, vaan tulee olla sen verran itsekäs, että välittää omasta tulevaisuudestaan ja työllistymisestään,” Lindfors toteaa.

Mikä on työttömyysturvan taso lomautuksen aikana?

Tulotaso vähenee lomautuksen myötä väistämättä. Lomautuksen tuomaan taloudelliseen rasitukseen voi parhaiten varautua säästämällä puskurirahastoon säännöllisesti summan, joka vastaa esimerkiksi kuuden kuukauden ansiotuloa. Palkkatulon ja päivärahan välisen eron voi tarkistaa seuraavasta taulukosta.

KuukausipalkkaKelan päivärahaAnsiosidonnainen päivärahaEro palkan ja Kelan päivärahan välillä Ero palkan ja ansiosidonnaisen päivärahan välillä
1500 €726,27 €1 045,15 €773,73 €454,85 €
2000 €726,27 €1 260,39 €1 273,73 €739,61 €
2500 €726,27 €1 475,62 €1 773,73 €1 024,38 €
3000 €726,27 €1 690,86 €2 273,73 €1 309,14 €
3500 €726,27 €1 871,34 €2 773,73 €1 628,66 €
4000 €726,27 €1 967 €3 273,73 €2 033 €
Taulukon laskelmissa on käytetty bruttotuloja. Tiedot on tarkistettu joulukuussa 2021.
Sebastian Remes

Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin tehtävissä. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset