Mitä ovat bruttopalkka ja nettopalkka?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
brutto ja netto palkka

Bruttopalkka

Bruttopalkka tarkoittaa palkan määrää ennen vähennettäviä kuluja. Näitä kuluja ovat ovat esimerkiksi verot ja muut lakisääteiset maksut. Bruttopalkkaan voidaan laskea rahapalkan lisäksi muita työsuhteesta saatavia etuja, kuten esimerkiksi lounasraha. Työsopimuksissa palkka ilmoitetaan bruttopalkkana.

Suomalaisen kokoaikaisen työntekijän mediaanikuukausipalkka oli viimeisimpänä tilastovuotena eli vuonna 2020 bruttona 3 217 euroa.

Mediaani on järjestetyn lukujoukon keskimmäinen luku, mikä tarkoittaa sitä, että enemmän ja vähemmän ansainneita henkilöitä oli yhtä monta. Tämä luku kuvaa hyvin keskimääräistä suomalaista palkkaa. Keskimääräinen vuosittainen bruttopalkka oli edellä mainitun kuukausipalkan mukaisesti 38 604 euroa vuonna 2020.

Nettopalkka

Nettopalkka on käteen jäävä summa, joka maksetaan palkkapäivänä tilille.

Tämä on summa, joka ilmestyy tilillesi palkkapäivänä, ja josta on vähennetty kaikki lakisääteiset kulut etukäteen. Nettopalkka määrittyy pitkälti verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin mukaan. Veroprosentti taas määräytyy tulojen perusteella.

Koska veroprosentti määritellään aina tulojen mukaan kaikille henkilökohtaisesti, ei palkkaa ilmoiteta työstä sopiessa nettona, vaan bruttona. Tämä kannattaa huomioida työtarjousta punnitessa esimerkiksi laskemalla tarjottua bruttopalkkaa vastaava nettotulo verolaskurilla.

Bruttopalkka ja nettopalkka – mihin erotus menee?

Verokortissa ilmoitettu prosentti on ennakkoveroprosentti, joka määritellään arvioidun vuositulon ja valmiiksi arvioitujen verovähennyksien mukaan.

Vuoden 2019 alusta palkkatulon verotuksessa siirryttiin verokortin sijaan kansalliseen tulorekisteriin. Tämä vaikuttaa oikeastaan tavallisen työssäkävijän elämään vain siten, että veroprosenttia ei enää voi säätää tarkoituksella korkeammaksi ja odotella jouluna tulevia veronpalautuksia.

Kansallinen tulorekisteri toimii siten, että työnantaja ilmoittaa palkkatiedot rekisteriin heti kun palkka maksetaan, eikä kerran vuodessa kuten aiemmin. Palkasta voi kuitenkin yhä tehdä verovähennyksiä. Verovähennettäviä kuluja ovat esimerkiksi matkakulut, työhuonevähennys ja asuntolainan korot. Myös muita verovähennyksiä voi ja kannattaa tehdä.

Palkasta vähennettäviä pakollisia kuluja ovat työntekijän osuus työeläkevakuutus-, sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksusta sekä verokortin ennakkoveroprosenttiin sisälletyt ansiotulon valtio-, kunnallis-, kirkollis- ja Yle-vero. Kaikki vähennettävät verot ja maksut tulee kirjata palkkalaskelmaan.

Palkan ohessa voi saada myös etuja ja korvauksia, joista ei tarvitse maksaa veroa. Verovapaita matkakustannusten korvauksia ovat muun muassa kilometrikorvaukset sekä kotimaan ja ulkomaan päivärahat, eivätkä ne vaikuta bruttopalkkaan.

Seuraavaksi pureudumme tarkemmin bruttopalkasta vähennettäviin veroihin ja maksuihin.

Työeläkevakuutusmaksu

Työeläkevakuutusmaksu muodostuu kokonaisuudessaan työntekijän ja työnantajan osuudesta.

17–52-vuotiaat maksavat työeläkevakuutusmaksua vuonna 2021 7,15 prosenttia, 53–62-vuotiaat 8,65 prosenttia ja 63 vuotta täyttäneet 7,15 prosenttia.

Ansaittu palkka kerryttää työeläkettä, joka varmistaa toimeentulon työansioiden lakatessa esimerkiksi vanhuuden tai työkyvyttömyyden takia.

Työeläke on työnantajan hoitama laissa säädetty pakollinen vakuutus. Maksut menevät työeläkelaitoksille, jotka hoitavat eläkerahastoja ja lopulta maksavat eläkkeet. Eläkerahastoilla hankittavia sijoitustuottoja käytetään myös eläkkeiden maksamiseen, minkä tarkoitus on varmistaa maksujen pysyminen kohtuullisella tasolla.

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksun päivärahamaksua maksetaan vuonna 2021 1,36 prosenttia bruttopalkasta, jos vuosipalkka ylittää 14 776 euroa. Jos tulot jäävät alle mainitun summan, on päivärahamaksu 0 prosenttia.

Tällä maksulla rahoitetaan muun muassa sairausvakuutusta ja kansaneläkettä. Osa etuuksista on ansiosidonnaisia ja perustuvat työntekoon. Sairauspäiväraha on esimerkki ansiosidonnaisesta tuesta, joka turvaa toimeentuloa sairauden aikana.

Työttömyysvakuutusmaksu

Palkansaajan osuus työttömyysvakuutuksesta on 1,40 % bruttopalkasta, mikäli työntekijä on 17-64 vuotias. Kokonaisuudessa työttömyysvakuutusmaksu koostuu palkansaajan ja työnantajan osuudesta. Työnantajan osuus maksusta on 0,5 % bruttopalkasta.

Työttömyysvakuutusmaksulla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jota maksetaan peruspäivärahan lisäksi, jos työssäoloehto on toteutunut. Jotta ansiosidonnaista päivärahaa on mahdollista saada, on oltava työttömyyskassan jäsen ja oltava töissä 6,5 kuukautta kahden vuoden ja neljän kuukauden aikana, sekä saatava vähintään työehtosopimuksen määrittämää minimipalkkaa.

Valtion ansiotulovero

Suomessa on käytössä progressiivinen-, eli portaistettu verotus. Mitä enemmän ansiotuloja saa, sitä suurempi osuus siitä verotetaan

Valtion tuloveroasteikko 2021
Vuositulon alarajaVuositulon ylärajaVeroprosentti
18 600 €27 900 €6,00 %
27 900 €45 900 €17,25 %
45 900 €80 500 €21,25 %
80 500 € – 31,25 %

Tämä osuus bruttopalkasta menee osaksi valtion budjettia, jolla valtion toimintaa ja palveluita rahoitetaan. Muut veroluonteiset maksut peritään bruttopalkasta kuitenkin ensin, joten käytännössä valtionveroa maksetaan vasta vuositulojen ylittäessä noin 39 000 euroa.

Kunnallisvero

Tällä verolla ja valtion tuella kunnat rahoittavat tuottamiaan palveluita, joita ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut ja opetus- ja kulttuuripalvelut. Ohessa olevalla videolla on nähtävissä vuoden 2017 kunnallinen tuloverotus.

Kunnallisveron osuus bruttotuloista vaihtelee kunnittain. Valtion ansiotuloverotuksen tavoin kunnat perivät veroa progressiivisesti. Bruttona alle 14 400 euroa vuodessa ansaitsevat eivät yleensä maksa kunnallisveroa ollenkaan. Tuloraja vaihtelee kunnittain. Vuonna 2020 keskimääräinen tuloveroprosentti oli koko maassa 19,97 %.

Kirkollisvero

Kirkollisveron osuus palkasta määräytyy seurakunnittain vaihtelevan prosentin mukaan 1 ja 2 prosentin välillä. Vuonna 2019 kirkollisvero oli keskimäärin 1,67 %. Jos kirkkoon ei ole kuulunut edellisen vuoden lopussa, ei veroa tarvitse maksaa.

Esimerkiksi evankelis-luterilaiset seurakunnat käyttävät verotuloja kirkolle määrättyjen yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon, joita ovat muun muassa kiinteistöjen, kirkkojen, hautausmaiden ja väestökirjanpidon ylläpito.

Kirkkojen perimää veroa maksavat ortodoksisen ja evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, jotka maksavat myös kunnallisveroa. Tämä tarkoittaa käytännössä, että jos bruttoansio alittaa 14 400 euroa vuodessa, ei kunnallis- tai kirkollisveroa tarvitse maksaa.

Yle-vero

Vuonna 2021 Yle-veroa maksetaan 0-163 euroa tuloista riippuen. Veroa maksetaan ainoastaan 14 000 euroa ylittävästä tulon määrästä 2,5 prosentin verokannalla. Näiden kohtien täyttyessä Yle-veroa maksavat kaikki Suomessa asuvat, kuluvana verovuonna vähintään 18-vuotta täyttäneet verovelvolliset henkilöt.

Maksimimäärän, eli 163 euroa, joutuvat maksamaan henkilöt, joiden tulot ovat vähintään 21 270 e/v.

Yleisradioverolla rahoitetaan 97,6 % Ylen toiminnasta. Toimintaan kuuluu neljä televisiokanavaa, kuusi radiokanavaa, teksti-tv sekä internet-palvelut.

Esimerkki Kalle ja Kaisa Keskiarvon verotettavista tuloista (2021)

Taulukon vuositulot on saatu kertomalla kuukausitulot 12,5:llä vastaamaan keskimääräistä arviota vuosituloista lomarahoineen. Kotikuntana on käytetty Helsinkiä, jonka kunnallisvero vuonna 2021 on 18 % ja kirkollisvero 1 %.

Keskiarvo-Kallen ja -Kaisan brutto- ja nettotulot
Bruttopalkka/vuosi37,500.00 €  
Bruttopalkka/kk3 000.00 €  
    
SosiaaliturvamaksutProsenttiVuodessaKuukaudessa
Työeläkevakuutusmaksu7.15%2,681.25 €214.5 €
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu1.36%510 €40.8 €
Työttömyysvakuutusmaksu1.40%525 €42 €
VerotProsenttiVuodessaKuukaudessa
Valtion tulovero0%0 €0 €
Kunnallisvero18%6,750 €540 €
Kirkollisvero1.0%375 €30.0 €
Yle-vero*163 €13.58 €
    
Vähennykset yhteensä29.3%11,004 €880,88 €
Nettopalkka 26,496 €2119.12 €

Lähteet: Tilastokeskus, Vero.fi, Veronmaksajat.fi

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Pihla on opiskellut valtiotieteitä ja tarkastelee rahoitusalaa mielellään yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tarjoukset